Trade Compliance en verantwoorde handel

De producten van de Nederlandse defensie- en veiligheidssector zijn internationaal zeer gewild. De kwaliteit en effectieve oplossingen die geboden worden door de Nederlandse industrie en kennisinstituten dragen over de gehele wereld bij aan de veiligheid en zelfredzaamheid van landen. De NIDV zet zich, samen met de overheid, actief in om de sector internationaal te ondersteunen. Tegelijk werkt de Nederlandse defensie- en veiligheidssector aan het tegengaan van verkeerde export door middel van het promoten van trade compliance en dialoog met partners.

De defensiesector is in grote mate afhankelijk van haar export naar onze bondgenoten en bevriende overheden. De sector typeert zich door de hoogtechnologische en specialistische producten en diensten die het levert aan overheden en internationale Original Equipment Manufacturers (OEM’s). Nederland is echter een relatief kleine afzetmarkt. De industrie is voor haar voortbestaan daarom voor een groot gedeelte afhankelijk van buitenlandse opdrachtgevers.

Noodzaak regulering export

De Nederlandse defensiesector erkent en onderschrijft de noodzaak van effectieve en doelmatige regulering van deze handel. Het gaat namelijk over bijzondere goederen waarmee bondgenoten hun grondwettelijke taken kunnen uitvoeren, maar welke in verkeerde handen grote nadelige effecten kunnen hebben. Binnen de NIDV is trade compliance en informatievoorziening over exportwet- en regelgeving daarom een belangrijk onderwerp waarvoor o.a. het NIDV Platform Trade Compliance in het leven is geroepen om de sector te informeren en ondersteunen.

Het is belangrijk om genuanceerd over het exportbeleid van strategische goederen te blijven spreken en de verschillen tussen goederen mee te nemen in de verlening van vergunningen. Het is goed dat deze nuance is terug te zien in verschillende vergunningen die in 2019 en 2020 zijn afgegeven. De defensiesector neemt haar verantwoordelijkheden serieus en zet zich in voor een constructieve en open dialoog.

Harmonisatie van het Europese exportbeleid

Het Europese exportbeleid zou voor alle lidstaten gelijk moeten zijn op basis van het gezamenlijke standpunt maar ondanks dat ondervindt de Nederlandse defensiesector grote verschillen in exportmogelijkheden tussen de verschillende lidstaten van de EU. De Nederlandse overheid hanteert een van de meest restrictieve interpretaties. Dit leidt in de praktijk vaak tot frustratie, gemiste kansen en omzetverlies bij de Nederlandse defensiesector.

Verschillende opdrachtgevers gaan liever naar bedrijven in andere Europese landen omdat het risico van weigering van een exportvergunning daar lager is. Ook drukt het huidige beleid bij verschillende Nederlandse bedrijven negatief op de status als ‘preferred supplier’ binnen Europese en internationale samenwerkingsprojecten omdat zij vaak geen garanties kunnen geven dat zij kunnen leveren voor toekomstige opdrachten.

Laatste nieuws

Nieuws: 06-02-2023

Minister Schreinemacher en exportcontrole in de praktijk

Vandaag spraken NIDV-deelnemers met de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Liesje Schreinemacher, bij RH Marine in Schiedam. Onderwerp: de praktijkervaringen met vergunningen en controles voor de export van militaire goederen en diensten. Hoe doen we de goede dingen op de goede manier? Export maakt namelijk 55% uit van de omzet van de Nederlandse defensie-en veiligheidssector, en is daarmee essentieel voor een hoogtechnologisch en veilig Nederland en haar partnerlanden.
Handel en export|Algemeen

Nieuws: 18-10-2022

Euronaval: Parijse beurs, Nederlandse kennis

Tot 21 oktober staan 12 Nederlandse exposanten op de Europese maritieme beurs Euronaval, waarvan 8 via de NIDV in het Holland Paviljoen. Deze gezamenlijke standplaats van de Gouden Driehoek met Defensie, kennisinstellingen en bedrijfsleven maakt haar meerwaarde groter dan de som van haar delen. Vanochtend openden ambassadeur Jan Versteeg, Commissaris Militaire Productie Jan Christiaan Dicke, directeur DMO viceadmiraal Arie Jan de Waard, en directeur NIDV Ron Nulkes het Paviljoen voor een drukke week.
Handel en export|Algemeen

Nieuws: 14-10-2022

Samenwerking met VS verdiept tijdens Industriedagen in VS

Het is de sluitsteen op een transatlantische week: de NL-US Defence and Space Industry Days te Washington DC, 13 en 14 oktober. Als bondgenoten en partnerlanden op politiek, militair, onderzoeks- en bedrijfsniveau hadden de 110 aanwezigen uit Nederland en de Verenigde Staten veel te bespreken, met een scala matchmakingsessies die vervolg gaan krijgen.
Handel en export|Algemeen