Het Europees Defensie Fonds (EDF) is een groot programma van de Europese Commissie (EC) om samenwerking binnen de Europese defensie-industrie en kennisinstellingen te stimuleren. In het EDF worden daarom zowel onderzoeks- als ontwikkelingsprojecten gesubsidieerd.

Het EDF biedt concrete kansen voor de Nederlandse Defensie- en veiligheidssector, zowel voor grote spelers als MKB-bedrijven. De Nederlandse overheid heeft een coördinatiegroep opgericht waarin verschillende ministeries samenwerken om de Nederlandse inbreng te versterken. De NIDV heeft hierin zitting als vertegenwoordiger vanuit de industrie, kennisinstellingen, VNO-NCW en FME. De NIDV biedt samen met de RVO haar diensten aan voor alle Nederlandse geïnteresseerde bedrijven, NIDV-deelnemers en overige organisaties.

EDF Calls 2021 Factsheet            Het EDF voor ondernemers

Dossier Europa

In het kort  

Het EDF is een groot programma van de Europese Commissie (EC) om de defensie-industrie te stimuleren. De aanpak van de EC is tweevoudig: Enerzijds worden onderzoeken en ontwikkelingsprojecten gesubsidieerd die beide moeten leiden tot nieuwe capaciteiten voor Europese krijgsmachten. Daarnaast vragen de projecten om samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen, en universiteiten. De vraagstukken hebben betrekking op vrijwel elk denkbaar technologisch domein en moeten gericht zijn op behoeften van defensie. Op deze wijze wil de EC innovatie, bedrijven, en krijgsmachten bij elkaar brengen op Europese schaal.  

Er zijn door de NIDV, in samenwerking met RVO, regelmatig informatiebijeenkomsten georganiseerd sinds 2018. De eerstvolgende bijeenkomst wordt door de NIDV en RVO georganiseerd over de EDF. Dit evenement is voor alle geïnteresseerden, dus ook indien u geen tot weinig bekendheid met het EDF hebt.

Meer informatie

Achtergrond  

Het EDF en de twee vooraf gaande proefprogramma’s, Preparatory Action on Defence Research (PADR) en European Defence Industrial Development Programme (EDIDP), zijn een uitvloeisel van het eind 2016 verschenen European Defence Action Plan (EDAP). De weg naar het EDF verliep in drie fasen, bestaande uit:

  • Een eerste testperiode (2017-2019) waarin een voorbereidende actie over defensieonderzoek (PADR) steun verleent aan gezamenlijk defensieonderzoek,
  • Een tweede testperiode (2019-2020) waarin ontwikkelingsprojecten worden getest (EDIDP),
  • Een specifiek Europees Defensiefonds in het kader van de begroting 2021-2027, waarin de financiering voor onderzoek in samenwerkingsverband naar innovatieve defensieproducten en -technologieën en voor de daaropvolgende stadia van de ontwikkelingscyclus, met inbegrip van de ontwikkeling van prototypes, certificering, etc., wordt opgevoerd. Het wetgevingsvoorstel voor een verordening tot instelling van het fonds werd in juni 2018 door de Commissie ingediend en is, naar onderhandelingen met EU lidstaten en het Europese Parlement, in mei 2021 officieel gepubliceerd. Het heeft tot doel het concurrentievermogen en het innovatievermogen van de Europese technologische en industriële defensiebasis te bevorderen en aldus bij te dragen tot de strategische autonomie van de EU. Het is ook bedoeld om samenwerkingsprogramma’s op gang te brengen die er zonder EU-bijdrage niet zouden komen, en om, door onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten te ondersteunen, de nodige stimulansen te bieden om de samenwerking in elke fase van de industriële cyclus te stimuleren.

In juli 2021 werd het eerste werkprogramma voor het EDF gepubliceerd, tevens inhoudend de uitnodiging tot het doen van projectvoorstellen uiterlijk 9 december 2021. Voor het 2021 programma is 1,2 miljard Euro beschikbaar (ruim 300 miljoen Euro voor research, overig voor ontwikkelingsprojecten.

Export  

De mogelijkheid tot export in het kader van het EDF is essentieel om van Nederlandse EDF-deelname een succes te maken. Er is al meermaals aangegeven dat de wijze waarop het restrictieve exportcontrolebeleid wordt uitgevoerd betekend dat de Nederlandse sector belangrijke kansen misloopt. Het is hoopgevend dat er is aangegeven dat een algemeen vergunning met betrekking tot EDF-projecten voor binnen de EU mogelijk in de maak is.  

Belangrijke links

Alle informatie over het aanmelden voor de opdrachten is op de website van de Europese Commissie te vinden. De pagina’s met daarop de opdrachten zelfde algemene documentatie, inschrijf- en applicatieformulieren, en de documentatie betreffende de legale aard zijn met name belangrijk voor geïnteresseerden. 

Laatste nieuws