De Nederlandse bedrijven en onderzoeksinstituten met specialistische kennis en kunde op het gebied van onderwatertechnologie hebben zich als kennisplatform verenigd het Dutch Underwater Knowledge Centre (DUKC). DUKC staat voor het behoud, de ontwikkeling en positionering van de kennis en kunde bij de bestaande onderwaterindustrie en gerelateerde onderzoeksinstituten. DUKC streeft naar een constante betrokkenheid bij het onderhoud aan onze onderzeeboten en toekomstige vervangingsprogramma’s. Hiermee behouden en ontwikkelen we het innovatieve vermogen op het gebied van onderwatertechnologie en positioneren we de Nederlandse onderwaterindustrie en gerelateerde onderzoeksinstituten op de buitenlandse markt.

Het DUKC maakt onderdeel uit van het NIDV Marinebouw Cluster (NMC)

Het DUKC is een specialistische werkgroep van het Nederlands Marinebouw Cluster (NMC) en heeft een coördinerende rol in de bundeling van alle Nederlandse kennis, kunde en ervaring op het gebied van onderwatertechniek. De leden werken intensief samen en ondersteunen gezamenlijk het strategische belang van een nationale basis van onderzeebootkennis en -capaciteit.

Actieve rol bij vervanging en onderhoud Walrusklasse

Zo is bijvoorbeeld het Instandhoudingsprogramma van de Walrusklasse onderzeeboten onder regie van het DUKC uitgevoerd. Daarmee is belangrijke kennis opgedaan, behouden en uitgebreid. Daarnaast is het DUKC betrokken bij de voorbereidende studies voor de vervangende onderzeebootcapaciteit en ondersteunt de contacten tussen Defensie en de nationale maritieme industrie. Op deze wijze is aangetoond dat de Nederlandse industrie nog steeds over de vereiste ontwerpkennis en technologie beschikt om tevens een grote rol te spelen bij het ontwerp en de bouw van de  nieuwe onderzeeboten.

Voor de vervanging van de onderzeeboten richt DUKC zich bijvoorbeeld  op het volgen van marktconsultaties en onderhoudt zij nauwe contacten met de buitenlandse kandidaatwerven. Het DUKC ambitiedocument een nauwkeurige beschrijving van de kennis en competenties van aangesloten bedrijven en kennisinstituten op het gebied van onderwatertechnologie.

Het project Vervanging onderzeebootcapaciteit is het grootste en meest strategische defensieproject op dit moment. De betrokkenheid van Nederlandse bedrijven en kennisinstituten bij dit project zal niet alleen leiden tot stijging van de werkgelegenheid in de gehele maritieme sector maar ook tot innovaties die de komende decennia grote invloed hebben op de wereldwijde reputatie van Nederland als maritieme natie. We hebben bewezen dat nergens anders ter wereld een samenwerking van industrie, kennisinstituten én Defensie leidt tot een bijzonder succesvol en kosteneffectief onderhoudsconcept. . Door de essentiële stabiele basis van kennisinstellingen en bedrijven te verstevigen, houden we de reeds aanwezige onderzeebootkennis, onderwatertechnologie en productiecapaciteiten in huis en kan er verder worden geïnnoveerd.
Harm Kappen, voorzitter DUKC

Laatste nieuws

Nieuws: 28-10-2022

‘Houdt Nederlandse maritieme kennis beschikbaar voor krijgsmacht’

‘De betrokkenheid van de Nederlandse defensie-industrie bij de aanschaf van nieuwe onderzeeboten is essentieel voor het behouden van een autonome krijgsmacht. Zonder de inzet van Nederlandse bedrijven, dreigt belangrijke maritieme kennis en kunde uit ons land verloren te gaan en staat de eigen zeggenschap over de inzetbaarheid van onderzeeboten op het spel.’ Dat zeggen NIDV, NMT, FME en VNO-NCW in een Brief aan de Tweede Kamer. De organisaties herhalen hun eerdere oproep om de betrokkenheid van Nederlandse bedrijven – inclusief het MKB – zo goed mogelijk te borgen.  
DUKC|Defensie|Industrie Nieuws

Nieuws: 20-09-2022

NIDV positief over kansen participatie Nederlandse bedrijven bij project Vervanging Onderzeeboten

Met zijn brief aan de Tweede Kamer ‘Toekomst van de Nederlandse onderzeedienst’ geeft de staatssecretaris van Defensie opvolging aan zijn toezegging in het commissiedebat Materieel Defensie van 29 juni jl. In de offerteaanvraag wordt opgenomen dat de werven punten kunnen verdienen wanneer zij de Nederlandse industrie betrekken.
DUKC|Defensie|Industrie Nieuws

Nieuws: 27-06-2022

Betrek Nederlandse industrie bij aanschaf nieuw defensiematerieel

De Nederlandse industrie moet zoveel mogelijk betrokken worden bij de aanschaf van nieuw defensiematerieel, in het bijzonder op (niche) terreinen waar Nederland nu nog veel hoogwaardige kennis en kunde heeft. Dat zeggen NIDV, NMT en FME en VNO-NCW vandaag in een gezamenlijke oproep. ‘In het huidige aanbestedingstraject voor de nieuwe onderzeeboten is bijvoorbeeld geen eis voor het betrekken van de Nederlandse industrie bij de bouw opgenomen. Hierdoor ontstaat het risico dat Nederlandse bedrijven straks buiten spel staan’, aldus de vier ondernemersorganisaties die de politiek om garanties hiervoor vragen in
DUKC|Industrie Nieuws