2023 wordt voor de NIDV en haar deelnemers een uitdagend jaar. Met een oorlog die Europa is binnengedrongen moeten de krijgsmacht, andere publieke veiligheidsdiensten én de Nederlandse Defensie Technologische en Industriële Basis een antwoord geven op de geopolitieke veiligheidssituatie.

Krijgsmacht vraag sector om innovatieve producten en diensten

De toegenomen koopkracht bij de krijgsmacht en de aanzetten tot een grotere Europese strategische autonomie geven een stevige impuls aan de Nederlandse Defensie Technologische en Industriële Basis. Daardoor wordt ook de NAVO versterkt. Het legt tegelijkertijd een grote verantwoordelijkheid bij de NIDV en haar deelnemers. Er wordt immers om een veelheid van innovatieve producten en diensten gevraagd, die ook in buitengewone omstandigheden moeten kunnen worden geleverd. Bedrijven en kennisinstellingen staan voor de uitdaging te voldoen aan zware operationele, technische, financiële en logistieke eisen. Door de oorlog in Oost-Europa zal een hoger tempo worden gevraagd waarin producten en diensten worden gerealiseerd. Met de huidige krapte op de personeelsmarkt en toenemende schaarste op de  grondstoffenmarkt is dat geen geringe opgave.

De krijgsmacht moderniseert.

Meer dan andere jaren gaat de aandacht uit naar technologieën als artificial intelligence, block chain en smart algoritmes. Maar ook militair medische technologieën én duurzaamheid winnen aan belang, ook op en rondom het slagveld. Dat de krijgsmacht ook behoefte blijft houden aan wapensystemen als vliegtuigen, helikopters, fregatten, onderzeeboten en pantservoertuigen, bemand én onbemand, hoeft geen betoog. En meer dan voorgaande jaren gaat de aandacht uit naar de cyberveiligheid van de sector.

Flankerende maatregelen sector essentieel

Ook in 2023 maakt de NIDV zich sterk voor Europese harmonisatie van het exportbeleid van militaire goederen. Met het gegeven dat veiligheid een maatschappelijk vraagstuk is, blijven we aandringen op consistente financiële dienstverlening van pensioenfondsen, banken en institutionele beleggers aan de defensie- en veiligheidssector. Daarop hebben onze militairen recht. Hoe de sectorale investeringstoets op het gebied van defensie-industrie er uit komt te zien, wordt in 2023 duidelijk; de NIDV zal zich voor een werkbare toets inzetten.

Uitvoering Defensie Industrie Strategie; verschillende innovatiefondsen

Met de ministeries van Defensie en van Economische Zaken en Klimaat (EZK) wordt nauw samengewerkt om aan de behoeften van de krijgsmacht te kunnen voldoen. De uitvoering van de Defensie Industrie Strategie staat prominent op de 2023-agenda. Instrumenten als het Europees Defensie Fonds, het EU innovatie Fonds en het NATO Innovatie Fonds, alsmede nationale instrumenten zijn hierbij belangrijke enablers. Inzet daarbij is met de Nederlandse hoogtechnologische producten en diensten de Nederlandse en buitenlandse veiligheidsdiensten beter te maken.

Export blijft cruciaal

Onze thuismarkt is voor de bedrijven te klein voor een gezonde en duurzame bedrijfsvoering. De internationale markt is voor de NIDV-bedrijven een essentiële factor. Samen met Defensie en EZK worden bestaande relaties met internationale markten verstevigd. Instrumenten als “Partners in International Business” zijn hierbij essentieel.

NIDV staat klaar

De NIDV kent de krijgsmacht, de politie en de andere veiligheidsdiensten en de sector. Het NIDV-bureau staat ook in 2023 met de negen NIDV business- en beleidsplatforms klaar in het belang van vrede en veiligheid en van het verdienvermogen van Nederland. We zien uit naar de samenwerking!

NIDV-bestuur en -medewerkers wensen u een Gelukkig Nieuwjaar!

Hans Hillen,                                                                 Ron Nulkes

Voorzitter NIDV                                                            Directeur NIDV

Aankomende evenementen

Laatste nieuws

Nieuws: 25-05-2023

PIB Maleisië werpt vruchten af in Langkawi

Tot en met 27 mei vindt in Maleisië de tweejaarlijkse Langkawi International Maritime and Aerospace (LIMA) plaats. De NIDV is daar samen met een aantal bedrijven aanwezig in een Nederlands paviljoen en wordt ondersteund door Commandant COMMIT en CMP van EZK. Deze aansprekende beurs kent vele standhouders en bezoekers vanuit de gehele wereld en biedt kansen voor de deelnemende Nederlandse industrie.
Internationaal|Algemeen

Nieuws: 23-05-2023

NIDV en Defensie trekken samen op bij MVOI-congres

Onder grote belangstelling vond op 22 mei het Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeverschap en Inkopen (MVOI)-congres plaats op de Kromhoutkazerne te Utrecht. Na de opening door Staatssecretaris van Defensie Christophe van der Maat volgde een paneldiscussie met plaatsvervangend Commandant der Strijdkrachten Boudewijn Boots, directeur van Saab Nederland en voorzitter van NIDV-Platform Duurzaamheid Jan Terlouw, en directeur Inkoop van Commando Materieel en IT (COMMIT) Roos Wijman. Na de pauze maakte onder meer de presentatie van Tom Middendorp (de klimaatgeneraal) diepe indruk. Het geheel stond onder de bezielende leiding van moderator luitenant-kolonel Peter de Bok.
NPDMV|Gouden Ecosysteem|Algemeen

Nieuws: 12-05-2023

Nederlandse toptech in Noord-Europees verband: een update over NNSC

Een sterke Nederlandse maritieme industriële basis in Europees verband krijgt steeds verder vorm in de samenwerking Northern Naval Shipbuilding Cooperation (NNSC). Formeel doel: “het versterken van het Noord-Europese Maritieme Ecosysteem door samenwerking tussen landen en bedrijfsleven om beschikbaarheid en voorraad van kritieke technologie voor militair gebruik te waarborgen.” Geen gebrek aan ambitie, hoog tijd voor een korte update.
NMC|Europa|Algemeen