NIDV ondersteunt de oproep aan het kabinet voor €100M financiering aan industrie in de automotive, luchtvaart en maritieme sector. “Ook wij zien dat als gevolg van de coronacrisis R&D budgetten onder druk staan, mogelijk ook bij Defensie. De coronacrisis mag geen reden zijn om innovatie en ambities voor bijvoorbeeld duurzaamheid los te laten” aldus plaatsvervangend directeur NIDV Maarten Lutje Schipholt.

Zoals aangekondigd in de Defensie Energie en Omgevings Strategie (DEOS) wil Defensie ook zoveel mogelijk aansluiten bij en gebruik maken van rijksbreed beschikbaar gestelde middelen voor het realiseren van klimaatdoelen. De afname van RD budgetten mogen niet ten koste gaan de energietransitie en klimaatdoelstellingen van Defensie waarbij Defensie voor een groot gedeelte van industrie afhankelijk is.

SKIA en Roadmaps verduurzaming

NIDV bedrijven zijn goed aangehaakt bij het Plan van Aanpak Energietransitie Defensie en de innovatiespeerpunten uit de nieuwe Defensie Strategische Kennis en Innovatie Agenda (SKIA 2021-2025). Daarnaast is door defensie eind 2020 een concept kerndocument roadmap verduurzaming materieel opgesteld waarin de uitgangspunten, planning en aanpak, het roadmapproces en de strategische doelen zijn opgenomen. De Defensie Energie en Omgevings Strategie (DEOS) en het PvA Energietransitie Defensie vormen het uitgangspunt. Verder worden mogelijkheden onderzocht om in de toekomst in het operationele domein meer gebruik te kunnen maken van duurzame energie. In de aanloop van het kerndocument is input van NIDV verwerkt.

Het aandachtsgebied is afgebakend tot operationeel materieel en kampementen. Deze keuze is met name ingegeven door de operationele energie doelstellingen die primair gericht zijn op het middels energietransitie versterken van doorzettingsvermogen en slagkracht. Materieel bepaalt voor een groot deel wat hierin mogelijk en haalbaar is. Op aandringen van NIDV is naast de kennisinstituten (TNO, MARIN en NLR) nu ook de industrie aangehaakt bij de eerstkomende workshops ‘rijden, varen, vliegen en kampementen’. Enige zorg bestaat over de concrete en tijdige resultaten van de genoemde roadmaps mede gezien het diffuse innovatielandschap en de relatie met vele soortgelijke civiele initiatieven. Ook hier is een goede governance dus de uitdaging. De planning van de (kansrijke) roadmaps dient ook nadrukkelijk gesynchroniseerd te worden met de fasering van huidige en komende defensieprojecten (opgenomen in het Defensie Projecten Overzicht).

DEOS, defensieprojecten en R&D budgetten

In dit kader is als één van de eerste het project vervanging hulpvaartuigen CZSK zeer relevant. Omdat de hulpvaartuigen een relatief klein vermogen hebben en een beperkt operationeel bereik, biedt de vervanging van deze schepen een unieke kans om nieuwe technologieën te introduceren die de uitstoot van CO2, gezien over de hele keten, tot nul reduceren. Een van de streefdoelen van de DEOS is een reductie van afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. In 2030 bedraagt deze reductie 20 procent, en in 2050 70 procent ten opzichte van 2010. Het streefdoel 2030 vanuit de DEOS in het maritieme domein kan voor een groot deel worden bereikt wanneer al deze hulpvaartuigen overstappen op alternatieve energiedragers. De hulpvaartuigen zijn vanwege hun minder veeleisende operatieprofiel en de tijdsfasering van het project het meest geschikt om een aanvang te maken met de implementatie van de DEOS. De technische haalbaarheid en financiële consequenties om deze vaartuigen (gedeeltelijk) emissievrij te maken, zullen in de onderzoeksfase nader worden onderzocht. Ook voor dit project vormen financiële overwegingen een belangrijke voorwaarde voor de investering in R&D onderzoek.

Aankomende evenementen

Laatste nieuws

Nieuws: 01-12-2023

NEDS 2023: Defensie en bedrijfsleven als partners voor duurzame veiligheid

Op 30 november vond in Rotterdam Ahoy de Defensiebeurs NEDS plaats, georganiseerd door de NIDV. De beurs waarin onder andere het Nederlandse defensiebedrijfsleven zich presenteert aan een publiek van delegaties van nationale en internationale ministeries van Defensie en krijgsmachtdelen, én aan internationale defensiebedrijven die willen samenwerken. Aan de orde: de uitdagingen en mogelijkheden om de defensie en veiligheid van Nederland en Europa zelfstandig en in NAVO-verband op orde te krijgen.
NIDV nieuws

Nieuws: 28-11-2023

Innovatieplein op NEDS 2023: startups te gast

Elke editie van NEDS heeft op het Innovatieplein 15 tot 20 door Defensie genomineerde startups te gast. Deze nieuwe spelers met baanbrekende ideeën wagen een stap in de wereld van Defensie en Veiligheid, en kunnen zo verkennen welke toepassing waar mogelijk is: bij de eindgebruiker, of juist in een toeleveranciersketen. Vanuit buitenposten in campussen, zgn. MIND-bases, verkent Innovatiecentrum MIND – Military Innovation by Doing continu Nederland voor doorbraken. Zij sponsoren met NIDV beursoppervlak, net als het Commissariaat Militaire Productie in eerdere edities.
Gouden Ecosysteem|Algemeen

Nieuws: 20-11-2023

Programma Foxtrot gaat volgende fase in

Defensie moet sneller, beter en effectiever optreden. Daarvoor is betrouwbare, veilige en snelle communicatie tussen alle (mobiele) platformen van de krijgsmacht onmisbaar. Dit programma, Foxtrot, is één van de grootste projecten voor Defensie in de komende jaren. De publicatie van de A-brief, gelijktijdig met het eerste project (B-brief Militaire transmissie brengt deze ambitie dichterbij. Met deze leeswijzer helpen we Defensie en de sector in bekendheid van behoefte en Nederlandse bijdrages. Download direct: De Kamerbrief DMP-A Programma Foxtrot B-brief project Militaire Transmissie Bouwblok (MTBB)
NIVP|Defensie|Algemeen