Over gunning EDIDP2020, 1e call EDF, financiering van projecten, bescherming van IPR, het EU Ecolabel en internationale contacten!

Dubbel goed nieuws om mee te beginnen. De gunning voor EDIDP2020 is bekend gemaakt: een achttal Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen maakt deel uit van winnende consortia die projecten gaan uitvoeren met een totale projectwaarde van bijna € 50 miljoen aan EU-subsidies. Dank aan allen bij Defensie en EZK die hebben bijgedragen aan dit resultaat.

Het andere goede bericht gaat om de publicatie van het eerste werkprogramma onder EDF met een budget van € 1,2 miljard. Deze call for proposals is inmiddels verspreid onder de NIDV-deelnemers. De komende weken wordt Funding & Tender Portal van de EC geüpdatet met aanvullende documenten. Binnen de Interdepartementale Coördinatie Groep Europese Defensie Samenwerking en vooral de werkgroep die wekelijks overlegt, is er hard gewerkt om Nederlandse wensen in dit werkprogramma op te nemen; dat is goed gelukt. En nu is het zaak dat de driehoekjes van overheid, kennisinstellingen en bedrijven die hieraan hebben bijgedragen, zich ook op inschrijving voor 9 dec. a.s. concentreren! En vanzelfsprekend kunnen bedrijven ook voor andere thema’s driehoekjes vormen. Zoals bekend zijn er, om succesvol in te schrijven, onder meer twee bedrijven uit andere Lidstaten nodig. De NIDV heeft inmiddels goede lijnen uitgezet met Duitsland, Frankrijk, de Benelux-landen, Zweden en Griekenland, en een aantal andere kleinere Europese landen waarmee maandelijks wordt overlegd. Onder meer vanuit die landen komen uitnodigingen aan Nederlandse bedrijven binnen om samen een project op te lopen. Schroom niet ons hierover te benaderen.

Cofinanciering EDF

Voor de projecten waaraan Nederlandse bedrijven willen deelnemen, kan ook een behoefte bestaan bij het ministerie van Defensie. De NIDV is in overleg met Defensie over cofinanciering van dergelijke projecten. Bij EZK zijn inmiddels al financiële middelen beschikbaar. Zo ontstaat een drieledige dekking voor deze projecten: 1) de subsidie van de EC, 2) de eigen inleg van een bedrijf, én 3a) cofinanciering van Defensie, indien een voorstel een Defensiebehoefte dekt. Als Defensie niet kan cofinancieren, dan 3b) heeft het Commissariaat Militaire Productie mogelijkheden voor cofinanciering. Wij kunnen u hierbij de weg wijzen.

Dezelfde aanpak staan wij voor bij de voorbereidingen het volgende werkprogramma van het EDF, die in 2022 wordt verwacht. Als u zelf ideeën hebt voor onderzoek en ontwikkeling naar producten en diensten met militaire toepassing, laat het ons s.v.p. weten.

Intellectueel eigendom, best belangrijk

Aandacht bij het MKB is hard nodig voor de bescherming van uw Intellectueel eigendom (Intellectual property rights (IPR)). Het EDF heeft onder meer strategische autonomie als doelstelling. Vertaald naar wat van de industrie wordt verwacht, komt al snel de opbouw van (beschermd) IPR als essentieel element naar voren. Bescherming daarvan kan met o.a. “Unitarian”, lees EU, bescherming. Uit een dataset van meer dan 120.000 (!) Europese MKB’ers is duidelijk geworden dat slechts 9% van het MKB zijn IPR beschermt. De omzet per FTE bij MKB’ers die hun IPR wel beschermt ligt 58% hoger dan bij de MKB’ers die het niet beschermen. Werk aan de winkel dus!! De Europese Commissie heeft een actieplan opgesteld om vooral het MKB te wijzen op bescherming van IPR. Met het juridisch beschermen van IPR gaat al gauw een bedrag van €10.000 gemoeid. De EC heeft vouchers voor specialistische ondersteuning beschikbaar om het MKB bij te staan. U kunt hiervoor bij de RVO terecht.

Binnen de Europese Commissie circuleert een voorstel voor een nieuw Ecolabel voor retail financial products waarin banken worden opgeroepen zakendoen te beperken met bedrijven die voor 5% of meer omzetten in militair materieel dat kan worden ingezet bij krijgshandelingen (“combat”). Daarom zouden die activiteiten schadelijk zijn voor de sociale criteria voor duurzaamheid. Ook aan een rapportagerichtlijn van deze strekking wordt gewerkt. Als dit werkelijkheid wordt, is dit funest voor de defensie- en veiligheidssector! Ik stel vast dat de EC aan de ene kant werkt aan versterking van de Europese sector, maar aan de andere kant lijkt mee te werken aan verzwakking daarvan. De NIDV is hierover in overleg met verschillende Nederlandse ministeries; er is niet één aanspreekpunt bij de overheid, hetgeen het vinden van een oplossing bemoeilijkt. Onze Europese koepel ASD is mede op NIDV-verzoek hierover in gesprek met verschillende directoraten-generaal van de EC. Recent is duidelijk geworden dat het voorstel vooral dankzij interventie van ASD in de wachtstand is gezet. Mogelijk dat de EC een speciale communicatie zal wijden aan de sociale aspecten van deze duurzaamheidsstrategie, zoals mensenrechten, die in oktober 2021 wordt verwacht.

Samenwerking van associaties

Graag kijk ik terug op een aantal succesvolle webinars, waardoor internationale contacten zijn gelegd met industriële partners. Met onze zusterorganisaties uit Frankrijk, Duitsland en de Benelux zijn, nadat we eerder al met Zweden een webinar hielden, de industriële banden aangehaald. Ook met de Griekse zusterorganisatie wordt de samenwerking geïntensiveerd. Die contacten komen goed van pas bij het vinden van consortiumpartners. Ook hier laat zich de prima samenwerking binnen de Gouden Driehoek zien: op politiek en hoogambtelijk niveau is bijgedragen om deze contacten te leggen. Van een aantal collega-associaties zijn inmiddels overzichten binnengekomen van de projecten uit de call 2021, waarvoor zij consortiumpartners zoeken. Daarmee wordt de samenwerking ook praktisch gemaakt. Laat het s.v.p. weten als u op zoek bent naar consortiumpartners.

En we kijken ook al over de vakantie heen.  Op 8 september organiseert de RVO samen met de NIDV een informatiebijeenkomst die u praktische handvatten moet geven om deel te nemen aan het EDF. Houdt u hiervoor de nieuwsbrieven van de NIDV en RVO in de gaten.

Ik wens u een prettige vakantie, al dan niet binnen Europa!

 

Dit is de Negende blog van een reeks over het Europese en het Europese Defensiefonds. Eerdere onderwerpen waren: