Cofinanciering overheid EDF onderweg

Het wettelijk kader van het Europees Defensie Fonds is klaar, nu komt het aan op de uitvoering! Voor de periode 2021-2027 is € 8 miljard in lopende prijzen vanuit Brussel beschikbaar. Het ministerie van EZK heeft inmiddels €20 M gereserveerd om bedrijven verder te ondersteunen. Ik ga ervan uit dat Defensie binnenkort besluit €60 M per jaar ter beschikking te stellen. Maar natuurlijk moeten geïnteresseerde bedrijven ook zelf tijd en geld hierin investeren. Het is zeker de moeite waard, ook voor het MKB.

Dit is de vierde blog van een reeks over het Europese en het Europese Defensiefonds. Eerdere onderwerpen waren:

Nederlandse bedrijven goed op weg

Met inmiddels een tiental deelnemende bedrijven in de voorlopers van het EDF, staan we er goed voor. Voorlopers zijn de Preparatory Action on Defence Research (PADR) en het 1e deel van het European Defence Industrial Development Programme (EDIDP). Ik verwacht dat met de gunning van het 2e deel van dit EDIDP in 2021, hieraan nog eens zo’n 5 Nederlandse bedrijven worden toegevoegd. Dat gaat om onze kennisinstellingen, hoofdleveranciers, maar ook MKB’ers! Daarmee wordt ook goed voorgesorteerd op de EDF-projecten.

Ook kansen voor kleinere bedrijven

Ook kleinere bedrijven kunnen deelnemen aan EDF-projecten. Eind 2019 zijn we begonnen met het formeren van zgn. Gouden Driehoekjes. Daarin hebben vertegenwoordigers van defensie, de kennisinstellingen en bedrijven concrete ideeën ontwikkeld voor projecten. Deze ideeën zijn ingebracht in een overleg met de Europese Commissie en de Lidstaten, die natuurlijk ook eigen ideeën hebben. In juni wordt de 1e call van het EDF verwacht, waarin hopelijk veel van deze ideeën zijn terug te vinden.

Deelname in een EDF-consortium is inderdaad een investering, zowel in tijd als in geld. Het heeft een terugverdientijd van enkele jaren. Toch is deelname interessant, ook voor het MKB!

Nu deelnemen is essentieel

Deelname in een EDF-consortium is inderdaad een investering, zowel in tijd als in geld. Het heeft een terugverdientijd van enkele jaren. Toch is deelname interessant, ook voor het MKB! Meer en meer zullen de Europese krijgsmachten samen hun behoeftestellingen op de markt zetten, ook via het EDF. Het is zaak dat bedrijven zich vroeg in het proces een plaats verwerven in de leveranciersketen.

Als een product inmiddels is ontwikkeld, dan is het te laat. Dan worden nieuwe toeleveranciers niet of nauwelijks meer toegelaten. Het betekent ook dat Nederlandse (kleine) bedrijven zich steeds meer op een meerjarig verdienmodel moeten voorbereiden! Het hoeft geen betoog dat wie eenmaal een contract met Defensie heeft, ook in Europees verband, dat vaak tot jarenlange omzetzekerheid leidt.

Grote en kleine projecten

Niet alleen grote projecten worden gesubsidieerd. Voor grote Europese programma’s zoals het Main Ground Combat System, Future Combat Air System (FCAS) en Future Vertical Lift is nog niet besloten dat ze een plaats in het EDF hebben, alhoewel ze essentieel zijn voor de militaire toekomst van Europa. Er lijkt wel al ruimte en geld voor programma’s zoals cyber-, gezondheids- en sensortechnologieën. Het hoogtechnologische, innovatie en competitieve karakter van de Nederlandse defensie- en veiligheidsector biedt hier grote kansen, ook voor kleinere bedrijven!

Het hoogtechnologische, innovatie en competitieve karakter van de Nederlandse defensie- en veiligheidsector biedt hier grote kansen, ook voor kleinere bedrijven!

Nationale support voor bedrijven

Samen met Defensie en EZK wordt het MKB geholpen om haar weg te vinden, zowel binnen als buiten Nederland. In de Interdepartementale Coördinatiegroep Europese Defensiesamenwerking (ICG EDS) staat het MKB voortdurend op de agenda. Inmiddels zijn verschillende voorlichtingsessies gehouden. Defensie en EZK zijn van harte bereid ook het MKB met raad en daad terzijde te staan. De RVO is beschikbaar om u wegwijs te maken in de verschillende regelingen. De NIDV wijst u de weg naar de verschillende spelers en vice versa, en behartigt uw belangen bij Defensie en EZK, maar ook internationaal.

 

Foto: ondertekening van de MoU tussen de NIDV en haar counterpart uit Zweden, SOFF in 2019.

Ook internationaal ondersteuning bedrijven

Een Nederlands bedrijf moet samenwerken met tenminste twee buitenlandse entiteiten. Het internationale speelveld tekent zich ook af. Via onze koepel ASD wordt met grote en kleine bedrijven richting de Europese Commissie opgetrokken. NIDV organiseert ook directe contacten.

De 2e Zweeds/Nederlandse Defensie Industrie Innovatie Dag in juni 2020 heeft inmiddels enkele contacten tussen Zweedse en Nederlandse bedrijven opgeleverd. In september 2021 staat de 3e industriedag op de rol, hopelijk in Stockholm. Met Duitsland vond op 4 februari de Duits/Nederlandse Defensie Industrie Innovatie Dag plaats. In het business-to-business deel hebben verschillende bedrijven elkaar gevonden.

De Frans/Nederlandse Defensie Industrie Innovatie Dag wordt gehouden op 25 februari a.s.. En met België en Luxemburg wordt zo’n dag in de 2e helft van april 2021 gehouden. Deze industrie innovatie dagen worden georganiseerd met de zusterorganisaties in deze landen, waarmee uitstekende contacten worden onderhouden. EDF staat hierin centraal, maar niets weerhoudt u om ook andere zakelijke contacten te onderhouden.

Als de COVID19-maatregelen dit toelaten, worden in de 2e helft van 2021 onder leiding van Bijzonder Vertegenwoordiger EDS, gen. b.d. Tom Middendorp, missies georganiseerd naar een aantal van deze landen!

Support van bewindslieden, ambassadeurs en directeur DMO

Het succes van deze dagen wordt mede ingegeven door actieve bijdragen van de staatssecretaris van Defensie en directeur van de DMO, alsmede van ambassadeurs in deze landen. Mede hierdoor nemen hun counterparts ook deel. Dat is een goede zaak. Daarmee onderstrepen zij dat het EDF een dubbele doelstelling kent: Europese capaciteitenontwikkeling, zodat de Europese defensie sterker wordt, én een echt Europese defensie en technologische industriële basis. Het hoeft geen betoog dat beide vanuit geopolitiek perspectief hoognodig zijn!

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met John Jansen, via j.jansen@nidv.eu

Ron Nulkes, directeur NIDV.