Innovatie en samenwerking voor Defensie en veiligheid wordt in Nederland vormgegeven in het Gouden Driehoek van overheid, kennisinstellingen en industrie (ook bekend als Gouden Ecosysteem). Door bundeling van krachten worden technologisch geavanceerde producten ontwikkelen en diensten geleverd met een zo hoog mogelijke effectiviteit tegen een zo laag mogelijke prijs. Het wordt ‘Gouden Driehoek’ genoemd omdat de samenwerkingspartners een krachtige mix vormen. 

Langdurige onderlinge relaties 

Binnen de Gouden Driehoek wordt er langdurig samengewerkt door kennisinstellingen, bedrijven en de overheid. De samenwerking richt zich vooral op de kennis- en technologiegebieden en industriële capaciteiten of waar de Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen een hoogwaardige bijdrage leveren in internationale samenwerkingsprogramma’s. Via dit netwerk worden ook vragen en wensen vanuit de overheid doorgespeeld naar de kennisinstellingen en industrie. 

Gouden Driehoeks Beraad 

Jaarlijks organiseert de NIDV het ‘Gouden Driehoeks Beraad’ waar de top van Defensie, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (Commissariaat Militaire Productie, CMP), kennisinstituten en de bij NIDV aangesloten industrie spreken over relevante onderwerpen. Het overleg wordt samen voorgezeten door de Directeur Operationeel Beleid en Plannen (DOBP, Defensie) en de voorzitter van de NIDV. Het overleg geldt als een belangrijk moment voor de samenwerking binnen de Gouden Driehoek. 

Export en handelsbevordering 

Ook in het buitenland werkt het Nederlandse Gouden Driehoek nauw samen. Gezamenlijk met de Defensie Materieel Organisatie (DMO), het Commissariaat Militaire Productie (CMP) en de RvO worden er verschillende beurzen bezocht en werkbezoeken georganiseerd. De Nederlandse industrie ondersteund de overheid bij het verkopen van overtollig materieel en de overheid treedt op als ambassadeur van Nederlandse industrie. De RVO ondersteund daarbij de organisatie. 

Meer: handelsbevordering

Dutch Naval Design 

Ondertekening Letter of Intent Dutch Navel Design

Dutch Naval Design (DND) is de opvolger van het Kennisconvenant tussen het ministerie van Defensie en de NIDV/Nederlands Marinebouw Cluster. Binnen de kaders van de DND-overeenkomst werken partijen samen op het gebied van de ontwikkeling van militaire maritieme platformtechnieken. Het gezamenlijk doen van onderzoek en (kennis-)ontwikkeling, het selecteren van focusgebieden en het opstellen van zogenaamde roadmaps waarin een thema binnen de scheepsplatformtechnologieën verder wordt uitgewerkt. De intentieverklaring is ondertekend door DMO, TNO, NLR, TU Delft, MARIN en de NIDV. Namens de industrie heeft de NIDV zitting in de stuurgroep.  

Er zijn uitstekende aanknopingspunten voor de industrie bij de diverse thema’s zoals Autonomy, Manning& Automation, Power & Propulsion en Preventive Maintenance. 

Meer: Platform NMC 

Laatste nieuws

Nieuws: 20-12-2021

50 miljoen euro voor internationale ambities van startups en innovatief MKB

Om het verdienvermogen van het Nederlandse innovatieve bedrijfsleven in het buitenland te vergroten, bundelen Invest International en de regionale ontwikkelingsmaatschappijen hun krachten. Invest International stelt tot 50 miljoen euro beschikbaar en maakt zo cofinanciering met de ROM’s mogelijk.
Gouden Ecosysteem|Algemeen

Nieuws: 20-12-2021

Platform Dutch Naval Design (DND) pakt door

Defensie werkt nauw samen met partners op het gebied van marinebouw en alle (technologische) platformontwikkelingen die daarbij komen kijken. Onder de vlag van Dutch Naval Design (DND) wordt onder meer gezamenlijk onderzoek gedaan met als doel een doorslaggevend operationeel effect te creëren voor toekomstige schepen. Tezamen met de maritieme industrie, maar ook de kennisinstituten TNO, het MARIN, het NLR en verder de TU Delft worden voor ontwikkelthema’s zoals Energie & Mobility en Manning & Atomation concrete roadmaps opgesteld.
NMC|Gouden Ecosysteem|NIDV nieuws

Nieuws: 02-11-2021

Klimaat en Krijgsmacht centraal op NEDS 2021

De NIDV Exhibition Defence and Security, NEDS 2021, staat dit jaar in het teken van Klimaat en Krijgsmacht. Tijdens het centrale ochtendprogramma gaan verschillende sprekers in op de kansen en oplossingen die industrie, kennisinstellingen en overheid samen kunnen vinden. Door klimaatverandering worden omstandigheden steeds extremer en blijken van grote invloed te kunnen zijn op vrede en veiligheid.
Gouden Ecosysteem|NIDV nieuws