De NIDV verwelkomt de daadkracht van het kabinet uit de Voorjaarsnota om in 2024 de NAVO-doelstelling van 2% van het BBP voor Defensie te halen. Zo krijgt de Nederlandse krijgsmacht de middelen om de nieuwe dreigingen en uitdagingen het hoofd te bieden.

De NIDV staat klaar mee te denken over hoe deze middelen zo effectief mogelijk kunnen worden ingezet. Directeur NIDV Ron Nulkes: “De Nederlandse defensie-en veiligheidssector kan Defensie direct helpen zodra zij haar behoeftestelling doet. Op het kritieke moment heeft Nederland de handschoen opgepakt. Met concrete opvolging zullen we aantonen dat de overheid er niet alleen voor staat. Met deze stap van het kabinet wordt recht gedaan aan de oproep van de commandanten van de Koninklijke Marine, Koninklijke Landmacht, Koninklijke Luchtmacht en Koninklijke Marechaussee in het voorjaar van 2021, waarin zij gezamenlijk aan de noodbel trokken.”