Het nieuwe coalitieakkoord geeft een aanzet om Defensie belangrijke investeringen te laten doen en achterstanden in te lopen” aldus Ron Nulkes, directeur NIDV. “De coalitiepartners hebben ervoor gekozen om miljarden te investeren in Defensie en daarmee in de veiligheid van Nederland en onze bondgenoten.” Ook de inzet van de coalitie voor strategische autonomie, slim industriebeleid en cyber wordt door de sector verwelkomd. De Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen staan klaar om hieraan hun steentje bij te dragen.”

Dreigingen vanuit het binnen- en buitenland en de internationale spanningen zijn de afgelopen jaren toegenomen. Machtsverhoudingen blijven veranderen. We leven in instabiliteit rondom Europa. Ook Nederland zal haar vrijheid, veiligheid en welvaart actiever moeten beschermen. In het nieuwe coalitieakkoord wordt daarom ingezet op veiligheid, strategische autonomie van de EU, nationale belangen en samenwerken met bondgenoten. Voor onze strategische onafhankelijkheid houdt het kabinet, binnen de EU-regels, oog voor de vitale defensiesector in Nederland met een gelijkwaardiger Europees speelveld. 

Extra miljarden

“De NIDV is blij met de extra € 10.7 miljard die de nieuwe coalitie deze periode wil inzetten voor de publieke veiligheid” zegt Nulkes. Dat gaat om € 3 miljard structureel. De sector draagt graag bij om deze opgave te vervullen. Bij Defensie is daarbij meer geld nodig om de achterstanden in de operationele gereedheid, materieel, vastgoed en bij het personeel in te halen. De commandanten van de krijgsmachtdelen hebben dat dit voorjaar nog aangegeven. Er is aanzienlijk meer geld nodig om alle problemen op te lossen en de ambities uit de Defensievisie 2035 waar te maken. De NIDV ziet het extra geld dan ook als een goede, substantiële stap maar we zijn er nog niet. Het goede nieuws is dat we het Europese gemiddelde halen voor defensieuitgaven. Maar Nederland blijft hiermee nog steeds onder de NAVO-norm, waaraan zij haar bondgenoten heeft beloofd hieraan in 2024 te voldoen. 

Herstel publieke veiligheidsdiensten

Extra middelen zijn niet het enige wat Defensie nodig heeft. “De nieuwe coalitie zal een aantal belangrijke besluiten moeten nemen, zowel op lopende dossiers als over veranderingen binnen de krijgsmacht.” Dit betreft een aantal grote projecten, zoals de vervanging van de Walrusklasse-onderzeeboten en de omgang met de ruimte als militair domein. Hiervoor zal het kabinet brede agenda’s moeten opstellen. Naast het moderniseren van het loongebouw, ICT-voorraden en medische capaciteiten adviseert de NIDV om vooral vooruit te kijken. “De ontwikkelingen gaan razendsnel, we moeten daarom niet alleen focussen op herstellen van wat we al hebben, maar ons ook en juist richten op innovatie en op de oplossingen en systemen van morgen, die de markt kan bieden. Het gaat dan vooral om geen verouderd materieel aan te schaffen ter vervanging van bestaand materieel. Het gaat er juist om oplossingen te zoeken voor problemen. Zoeken naar de juiste, state-of-the-art, oplossing die dienstbaar is aan de operator. Nederlandse bedrijven zijn uitstekend in staat om veel oplossingen daarvoor te bieden!”

  

Europa

De NIDV juicht het toe dat de nieuwe coalitie de krijgsmacht wil versterken, ook door in Europees verband defensiecapaciteiten te ontwikkelen. De sector wil dan verder gaan ook op de weg die is ingeslagen naar onder meer het Europees Defensie Fonds! 

Digitalisering

De nieuwe coalitie gaat verder dan het vorige kabinet met het beschermen van vitale infrastructuur en met de cyberweerbaarheid van de maatschappij. “De NIDV steunt de ambitie voor een meerjarige cybersecurity aanpak, investeringen in cyberexpertise in de veiligheidssector en centraal gecoördineerde samenwerking.” Bij Defensie wil de coalitie verder investeren in de specialismen ‘cyber’ en inlichtingen. “De defensiesector en kennisinstellingen kunnen daaraan een belangrijke bijdrage leveren.”

Duurzaamheid

Klimaatverandering is ook dé uitdaging voor de publieke veiligheidsdiensten. Niet alleen zullen zij zich moeten voorbereiden op klimaatverandering met onder meer overstromingen en migratiestromen tot gevolg. Ook zal de bescherming van de operator veranderen zoals kleding, maar ook de bedrijfsvoering verandert, waaronder het verlaten van fossiele brandstoffen. Van zowel de publieke veiligheidsdiensten als de defensie- en Veiligheidssector mag worden verwacht dat zij zich actief inzetten om de duurzame doelstellingen onverkort te halen. De NIDV bereidt zich voor om hieraan bij te dragen.  

Strategische onafhankelijkheid

Het is zonder meer winst dat de coalitie hecht aan strategische onafhankelijkheid! De NIDV denkt graag mee hoe, binnen de EU-regels, een vitale defensiesector met een gelijkwaardiger Europees speelveld kan worden uitgebouwd. 

Inzet NIDV

De Nederlandse defensie- en veiligheidssector staat klaar om het kabinet Rutte IV en de publieke veiligheidsdiensten te ondersteunen en te adviseren bij de grote uitdagingen waar zij voor staan. “De NIDV wenst de nieuwe regering veel wijsheid toe de komende vier jaar” aldus Nulkes.