Defensie werkt nauw samen met partners op het gebied van marinebouw en alle (technologische) platformontwikkelingen die daarbij komen kijken. Onder de vlag van Dutch Naval Design (DND) wordt onder meer gezamenlijk onderzoek gedaan met als doel een doorslaggevend operationeel effect te creëren voor toekomstige schepen. Tezamen met de maritieme industrie, maar ook de kennisinstituten TNO, het MARIN, het NLR en verder de TU Delft worden voor ontwikkelthema’s zoals Energie & Mobility en Manning & Atomation concrete roadmaps opgesteld.

Tijdens de NMC-Jaarbijeenkomst op 12 oktober 2021 te Den Helder is ook al veel aandacht besteed aan de voortgang bij het Platform Dutch Naval Design. Daarbij is door KTZ(TD) Paul Flos (DMO-Hoofd Afdeling Maritieme Systemen) de doelstelling van het DND aangegeven. Het gaat onder meer om het bundelen en richting geven van capaciteiten en kennis, het uitbouwen van Gouden Ecosysteem en verdere samenwerking op het gebied van onderzoek & ontwikkeling van militaire platformtechnologie. Met name de deelname van Nederlandse MKB bedrijven is hierbij van belang.

Namens de industrie heeft directeur NIDV Ron Nulkes zitting in de Stuurgroep DND. Verder is NIDV vertegenwoordigd in de DND Management Groep. Na de ondertekening van de Intentieverklaring op 11 maart 2020 en de Samenwerkingsovereenkomst op 21 mei 2021 heeft de Stuurgroep DND inmiddels het Plan van Aanpak goedgekeurd.

Roadmaps ontwikkelthema’s

Het Plan van Aanpak beschrijft globaal hoe op basis van de missie en taken van de Koninklijke Marine een gezamenlijke toekomstvisie is vastgesteld. Deze visie is vormgegeven in het zogenaamde Flexship (zie hiervoor https://youtu.be/dygJjHvBuDk ) waaruit een 7-tal ontwikkelthema’s is afgeleid. Per thema zijn al zogenaamde ‘verhaallijnen en praatplaten’ gemaakt. Het betreft hier de thema’s:

  • Energy & Mobility
  • Smart Maintenance
  • Digital twinning
  • Manning & Automation
  • Authonomy
  • Survivability en
  • Mission & Model Based System Engineering

Roadmap Dutch Naval Design

Workshops met NMC bedrijven

Verder worden per thema roadmaps ontwikkeld tezamen met relevante partijen die een bijdrage kunnen leveren. Alle bedrijven van het NIDV Marinebouw Cluster (NMC) worden hierbij betrokken. Het betreft hier zo’n 43 bedrijven die zijn aangesloten. Recent is ook een NMC-ambitiedocument opgesteld waarin het DND een prominente plek inneemt.

Op 24 januari 2022 vindt een virtuele vergadering plaats ter voorbereiding op workshops die later in het voorjaar worden georganiseerd.

Laatste nieuws