Vrijdag 15 maart heeft STASDEF bekend gemaakt dat de offertebeoordeling een onderscheidende rangschikking heeft opgeleverd met een duidelijke winnaar: Naval Group. Een belangrijke stap. Het proces heeft immers al lang geduurd en heeft veel gevraagd van alle betrokken partijen in dit proces. Dat we een nieuwe fase ingaan is daarom goed. Ook om het tekort in onze onderzeeboot capaciteit zo klein en kort mogelijk te houden. De Tweede Kamer gaat dit voorgenomen gunningsbesluit nu in behandeling nemen.

 

In de D-brief wordt het besluit toegelicht om over te gaan tot gunning van de order voor de levering van vier nieuwe onderzeeboten ter vervanging van de huidige Walrusklasse onderzeeboten. Het voorlopig gunningsbesluit berust op de uitkomst van het offertetraject waaraan drie buitenlandse kandidaat-werven deelnemen. De betrokken departementen hebben ingestemd met het voorstel van Defensie om de order te gunnen aan de winnende werf op basis van de rangschikking volgens het gunningsmodel.

Industrial Cooperation Agreement (ICA)

Voor de vaststelling van het voorlopig gunningsbesluit is de beoordeling door EZK van de voorstellen van de kandidaat-werven voor industriële samenwerking meegewogen in de besluitvorming. De nota van EZK over de Industrial Cooperation Agreement (ICA) -beoordeling zoals voorgelegd aan de MCOV wordt separaat aan de Kamer ter vertrouwelijke inzage beschikbaar gesteld. De nota van EZK zal worden toegelicht in de vertrouwelijke technische briefing over het voorlopig gunningsbesluit. De technische briefing is gepland/geagendeerd voor 27 maart 2024.

Naast de bieding van de winnende werf en de daaruit voortvloeiende Nederlandse betrokkenheid, bevat de brief informatie over de programmakaders product, tijd, geld en de risico’s.

Voortgangsrapportage

Bij de D-brief is in bijlage A de derde voortgangsrapportage van het programma VOZBT toegevoegd. Defensie rapporteert periodiek over de voortgang in het kader van de Regeling Grote Projecten, in de huidige fase jaarlijks, uiterlijk 1 april. De Auditdienst Rijk (ADR) stelt een auditrapport op dat enkele weken na de D-brief zal worden aangeboden.

Technische briefing

De D-brief bevat vier bijlagen die de Kamer ter vertrouwelijke inzage beschikbaar worden gesteld. De Kamer is een vertrouwelijke technische briefing toegezegd over de totstandkoming van het voorlopig gunningsbesluit. Wederom, de technische briefing is gepland/geagendeerd voor 27 maart 2024

De Algemene Rekenkamer stelt een onderzoeksrapport op over de D-fase, in navolging van eerdere AR-onderzoeken naar de A-fase en de B-fase van het programma VOZBT. De ARK verwacht uiterlijk 23 mei, en zo mogelijk eerder het onderzoekrapport aan de kamer worden aan te bieden.

Parlementaire behandeling en contract

Daarna zal de Kamer een datum vaststellen voor een parlementaire behandeling van de D-brief. Na parlementaire behandeling van de brief wordt het besluit definitief en kan Defensie het leveringscontract tekenen en een Memorandum of Understanding sluiten met de nationale overheid van de winnende werf. Voorwaarde voor contracttekening is dat de winnende werf overeenstemming heeft bereikt met EZK over de ICA (juridisch bindende overeenkomst). Defensie plannend met de ondertekening van het contract rond juli 2024.

De ICA wordt door de MINEZK en de winnende werf, vooraf aan het leveringscontract getekend. De ICA bestaat uit een algemeen hoofddeel en een bijlage waarin alle activiteiten die door de betrokken werf zijn voorgesteld zijn vastgelegd. De gegevens in de ICA, de bedragen, liggen vast, daar kan niet meer aan worden veranderd. MINEZK bewaakt de uitvoering van de ICA. De ICA wordt evenredig uitgebreid met activiteiten en de financiële verplichting opgehoogd bij het tekenen van het instandhoudingscontract.

De D-brief volgt op de eerder aan de Kamer verzonden DMP-brieven voor dit programma, te weten de A-brief (17 juni 2016) en de B-brief (13 december 2019).

Download hier de D-brief vervanging onderzeebootcapaciteit

Laatste nieuws