Onder grote belangstelling vond op 22 mei het Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeverschap en Inkopen (MVOI)-congres plaats op de Kromhoutkazerne te Utrecht. Na de opening door Staatssecretaris van Defensie Christophe van der Maat volgde een paneldiscussie met plaatsvervangend Commandant der Strijdkrachten Boudewijn Boots, directeur van Saab Nederland en voorzitter van NIDV-Platform Duurzaamheid Jan Terlouw, en directeur Inkoop van Commando Materieel en IT (COMMIT) Roos Wijman. Na de pauze maakte onder meer de presentatie van Tom Middendorp (de klimaatgeneraal) diepe indruk. Het geheel stond onder de bezielende leiding van moderator luitenant-kolonel Peter de Bok.

Partijen [zoals Defensie, noot redactie] kunnen door doelbewust hun inkoopkracht in te zetten, bijdragen aan oplossingen voor dringende maatschappelijke uitdagingen waar Nederland voor gesteld staat.
Uit het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen

Manifest Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen

Met het ondertekenen van het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen op 24 november jl. hebben ruim 90 (semi-) overheidsorganisaties, waaronder het ministerie van Defensie, bovenstaande doelstelling bekrachtigd. Hiermee committeren zij zich aan het opstellen van en rapporteren over hun MVI actieplan voor de jaren 2022-2025. Het manifest richt zich op het stimuleren van ambitieus maatschappelijk verantwoord opdrachtgeven en inkopen. Hiermee dragen zij bij aan oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen. Het gaat om de thema’s milieu en biodiversiteit, klimaat, circulair (inclusief biobased), Internationale Sociale Voorwaarden (ISV of ketenverantwoordelijkheid), diversiteit en inclusie en social return.

Paneldiscussie

Tijdens de paneldiscussie ging plaatsvervangend Commandant der Strijdkrachten VADM Boudewijn Boots in gesprek met de voorzitter van het NIDV-Platform voor Duurzaamheid, Milieu en Veiligheid (NPDMV) Jan Terlouw (directeur Saab Nederland) en Roos Wijman (directeur Inkoop COMMIT – voorheen DMO). Hierbij kwamen zaken aan bod als partnerschappen met de industrie, kansen zoeken, morele plicht, noodzaak om te innoveren en het voorsorteren door Defensie om de slagkracht te borgen. Het betreft hier het gehele traject van aanschaf defensiematerieel, inzet én instandhouding. Wel is er in dit kader sprake van een zeker spanningsveld in de huidige fase van opbouw van Defensie, de geopolitieke situatie, oorlog in Oekraïne, vergroting van de huidige inkoopinspanningen, hetgeen echter niet automatisch moet leiden tot ‘aanschaf van meer van hetzelfde’, aldus pCDS.

Klimaatverandering vergroot dreigingen die samenlevingen kunnen ontwrichten en wereldwijde veiligheid en stabiliteit ondermijnen.
Generaal b.d. Tom Middendorp, "Klimaatgeneraal"

Presentaties en discussie

Bij zijn indrukwekkende presentatie ging ‘Klimaatgeneraal’ Tom Middendorp in op de onderliggende oorzaken en aanjaageffecten van conflicten, bijvoorbeeld climate change en waterschaarste. Wat zijn vervolgens de drivers of change voor de Krijgsmacht? Generaal bd Middendorp is onder meer verbonden aan de IMCCS (International Military Council on Climate and Security) en bood inzage in diverse rapporten zoals het Global Risk report 2023. Meer dan de helft van geïdentificeerde risico-oorzaken blijkt klimaatgerelateerd. “Klimaatverandering vergroot dreigingen die samenlevingen kunnen ontwrichten en wereldwijde veiligheid en stabiliteit ondermijnen.” Hij sloot af met de hoofdboodschap dat Defensie en het bedrijfsleven samen moeten innoveren en investeren in een circulaire maatschappij. ‘Beschouw daarbij de diverse zaken vanuit operationele voordelen’, aldus Middendorp. Na de presentatie van Tony’s Chocolonely over bestrijding van misstanden, zoals kinderarbeid bij de cacaoproductie in landen zoals Ghana en Ivoorkust, en internationale sociale voorwaarden was er ruim gelegenheid voor netwerken en verdere discussie.

NPDMV

Het NIDV platform Duurzaamheid, Milieu en Veiligheid (NPDMV) heeft als doel het verder verduurzamen van de Nederlandse defensie- en veiligheidssector. Ook de versnelde energietransitie vraagt om krachtenbundeling van partijen uit de sector. Dit platform, bestaande uit technologisch hoogwaardige bedrijven, kennisinstellingen en defensie en politie, brengt die partijen bij elkaar.

Naar de Platformpagina