De NIDV-jaarvergadering is dit jaar online gehouden. Voorzitter Hans Hillen legde de stand van de kabinetsformatie uit, een langdurig traject waarin vertrouwen wordt gewonnen. Hij constateert dat vanuit verschillende invalshoeken aanspraken worden gedaan op meer budget. Hij verwacht dat de contouren van een nieuw kabinet na de zomer duidelijk worden.

Directeur NIDV Ron Nulkes ging in op de activiteiten die in 2020 zijn gehouden: veel webinars, en jammer genoeg kon de jaarvergadering bij ESTEC in Noordwijk niet doorgaan. Inzet is om dat in 2022 wel te doen. Ook financieel is de NIDV gezond: weliswaar vielen de inkomsten over 2020 ook vanwege Corona tegen, maar deze kunnen eenvoudig worden opgevangen uit de reservepositie. 

Nulkes meldde dat de governance van de NIDV grondig is herzien. Nieuwe statuten, huishoudelijk reglement en per platform een reglement maakt duidelijk waarvoor de NIDV staat en aan welke regels zij zich houdt. Met voldoening ziet hij het aantal deelnemers toenemen, ingegeven door vooral de koopkrachtige vraag op het gebied van defensie en veiligheid. Hij ging kort in op de inzet bij projecten om de Nederlandse industrie zo veel in te schakelen bij overheidsopdrachten, waarover hij zijn tevredenheid uitte. Ook de industriële band met de VS blijft voor de NIDV-achterban essentieel, waarbij hij benadrukte dat het Europees Defensie Fonds steeds meer vormt krijgt. Bedrijven doen er goed in zich ook in EDF-projecten een plaats te verwerven, waarbij de NIDV kan ondersteunen. 

Minder is hij te spreken over discussies binnen Europa om het de defensie- en veiligheidssector moeilijker zo niet onmogelijk te maken om zaken te doen met banken en andere financiële instellingen. Aan de ene kant werkt de Europese Commissie aan versterking van de Europese veiligheidssector, maar aan de andere kant lijkt zij mee te werken aan verzwakking daarvan. De NIDV heeft voor interventies gepleit van de Nederlandse regering; ook de Europese koepel ASD mengt zich in de discussie bij de Europese instellingen. 

Ontwikkeling van de NIDV-platforms

De NIDV-platforms krijgen steeds meer vorm. Het ambitiedocument van het NIDV Grondgebonden Platform is in 2020 aangeboden aan commandant Landstrijdkrachten. Recent is het ambitiedocument van het NIDV Platform Vliegende Systemen aangeboden aan commandant Luchtstrijdkrachten. Binnenkort worden de ambitiedocumenten voor het NIDV Informatie Voorzieningsplatform en voor NIDV Integrale Logistiek Platform aangeboden, waarna dat voor het NIDV Marinebouwcluster volgt. Het geactualiseerde ambitiedocument van de NMCwerkgroep DUKC is eerder dit jaar aangeboden aan Defensie en MINEZK/CMP. Met deze aanpak is het voor behoeftestellers en aanbieders duidelijk wat zij van de NIDV kunnen verwachten.

Handelsbevorderingen onder de aandacht

Met de portefeuille Handelsbevordering worden goede stappen gemaakt. Programma’s voor ‘Partners international business’ met Maleisië/Singapore en Griekenland lopen, en mogelijk volgen er in 2021 of 2022 nog enkele andere. Daarmee ondersteunen het ministerie van EZK en de RVO onze bedrijven. Uitstekende medewerking wordt daarbij geleverd door de ministeries van Defensie en voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, in het bijzonder de ambassades. Over het exportvergunningenbeleid is de NIDV in overleg met het ministerie van Buitenlandse Zaken. Nederland heeft een restrictief beleid, dat de Nederlandse bedrijven belemmert in hun concurrentiepositie. De NIDV pleit ervoor dit Europees echt te harmoniseren.

Kansen in de VS: Security of Supply Code of Conduct

Het 2e deel van de jaarvergadering stond in het teken van de relatie met de Verenigde Staten. Projectdirecteur Materieelprojecten van het ministerie van Defensie benadrukte de omvang van de Amerikaanse markt. Hij ging daarbij in op de Buy American Act, waarbij juist de Security of Supply-regeling waaraan Nederland deelneemt een uitzondering vormt. Commissaris Militaire Productie van het ministerie van EZK legde de werking van de Security of Supply-regeling met de VS uit. Ook informeerde hij de bedrijven over hoe zij bij deze regeling kunnen aansluiten. Het aanmeldingsformulier is direct na de vergadering per mail aan de NIDV-deelnemers verzonden. CMP beoordeelt de aanmelding, waarna het Pentagon besluit over toelating. Toegelaten bedrijven worden vermeld op de site van het Pentagon. Brigadegeneraal Ronald Rietbergen van de Koninklijke Landmacht vertelde over zijn ervaringen aan het Eisenhower Institute in Washington DC, waar hij een jaar lang het Amerikaanse militair-industrieel complex heeft bestudeerd. Interessant was zijn lezing wat voor de Amerikaanse inwoners belangrijk is in hun dagelijks leven. Rietbergen gaf aan dat hij bereid is bedrijven nadere informatie te verschaffen. 

Voorzitter Hans Hillen dankte vooral de sprekers voor hun waardevolle bijdrage over de relatie VS/Nederland.