“Na 35 jaar nog steeds relevant” aldus de openingswoorden van NIDV voorzitter Hans Hillen tijdens het jubileum van de NIDV op 11 maart. Afgelopen woensdag stond de stichting Nederlandse Industrie voor Defensie en Veiligheid met verscheidene hoogwaardigheidsbekleders stil bij de essentiële rol die de NIDV speelt in het samenbrengen van industrie, overheid en kennisinstellingen.

Staatssecretaris van Defensie, Barbara Visser, opende haar toespraak met felicitaties en een korte terugblik op het ontstaan van de NIDV. De NIDV, destijds NIID genaamd, kreeg als taak het bijeen brengen van de juiste spelers en de relevante kennis om het bedrijfsleven goed te positioneren voor de Defensie opdrachten. Anekdotisch gaf de staatssecretaris daarbij aan dat er kort na de oprichting een overzicht van openbare projecten bij de NIID was samengesteld voor de industrie. Visser: “Toen de lijst Defensie bereikte, schrok men zich een hoedje. Er werd onmiddellijk een zoektocht gestart naar ‘het lek’.”  Het overzicht bleek echter te zijn gemaakt aan de hand van kamerbrieven. ”

Nog steeds is het belangrijk dat de juiste personen, bedrijven en instellingen elkaar weten te vinden. De NIDV speelt daar een belangrijke rol in. De NIDV is eigenlijk een inkoop- en verkoopmakelaar in één. En daar is ook Defensie bij gebaat.
Staatssecretaris van Defensie, Barbara Visser

Nieuw impuls samenwerking Koninklijke Landmacht

Aansluitend op de staatssecretaris was het tijd van een ander hoogtepunt, het overhandigen van het ambitiedocument van het NIDV Grondgebonden Platform (NGP) aan de commandant Landstrijdkrachten, luitenant-generaal Martin Wijnen. De afgelopen tijd is er bij de NIDV met steun van vooral de CLAS gewerkt aan het document waarin nieuwe ambities voor vergaande samenwerking zijn omschreven. De visie is opgesteld met het oog op de toekomstvisie van de Koninklijke Landmacht, en de rol van de NIDV als intermediair binnen het grondgebonden domein. Het gaat niet alleen om vervulling van concrete behoeften, maar ook en wellicht juist om ontwikkelingen binnen de industrie die de genoemde prioriteiten in een vroegtijdig stadium gunstig kunnen beïnvloeden.

De tweede inbreng bij het jubileum kwam van Ineke Dezentjé, voorzitter van branchorganisatie FME. Zij prees de inbreng van de NIDV als organisatie die goed is verbonden met de verschillende krijgsmachtsdelen en veiligheidsdiensten. Ook onderstreepte zij het belang van de veiligheidsindustrie, welke aan ruim 100.000 personen werk biedt en met 38% R&D tot de innovatiefste van Nederland hoort!

Einde van het “liberale feestje”

Na een korte onderbreking vervolgde Han ten Broeke, HCSS, met een gesproken column. Hij betoogde het einde van het “liberale feestje” waarin democratie en kapitalisme leek te winnen van autocratie en dictatuur in de internationale gemeenschap aan de hand van verschillende recente ontwikkelingen, zoals de levenslange benoeming van Putin en Xi Jingpin. Als tegenreactie beoogde hij meer Europese zelfstandigheid en handelsbekwaamheid van de EU (“handlungsfahigkeit”). De EU moet geopolitiek bewust worden als grootmacht, wat het op gebied van handelsbeleid reeds is en waar het op gebied van buitenlandsbeleid nodig moet worden. Dit betekende overigens niet dat Europa autonoom en zonder bondgenoten zou moeten gaan optreden. Die blijven broodnodig.

Dutch Naval Design

Tot slot was de grote klapper de oprichting van het nieuwe samenwerkingsverband Dutch Naval Design, de opvolger van het Kennisconvenant tussen het ministerie van Defensie en het NIDV/Nederlands Marinebouw Cluster. Plaatsvervangend directeur DMO Generaal majoor Ivo de Jong wordt voorzitter van de Stuurgroep en trapte de ondertekening af. Binnen de kaders van de DND overeenkomst gaan partijen samenwerken op het gebied van de ontwikkeling van militaire maritieme platformtechnieken. Het gezamenlijk doen van onderzoek en (kennis-)ontwikkeling op het voornoemde gebied, het selecteren van focusgebieden en het opstellen van zogenaamde roadmaps waarin een thema binnen de scheepsplatformtechnologieën verder wordt uitgewerkt. De intentieverklaring werd ondertekend door DMO, TNO, NLR, TU Delft, MARIN en de NIDV die de industrie zal vertegenwoordigen.

Aldus een geslaagd jubileum. Niet alleen vanwege de successen van de 35 jaar, maar ook vanwege de nieuwe kansen en ontwikkelingen die de komende jaren op de Nederlandse veiligheidsindustrie afkomen. Zoals de sprekers aangaven liggen er voor de NIDV deelnemers, Defensie en veiligheidspartners echter ook grote uitdagingen in het verschiet. De consolidatie van de Europese defensiemarkt is druk in het weer, en moet nog een succes blijken. De technologische ontwikkelingen in de wereld blijven vragen om innovatie en oplossingen voor vaak nog onbekende dreigingen. Zowel de nationale als geopolitieke ontwikkelingen vereisen actieve samenwerking om die uitdagingen succesvol op te pakken.