Europa geeft  met het Europees Defensie Fonds (EDF) financieel steun aan gemeenschappelijk Defensieonderzoek en -capaciteitenontwikkeling. Daarmee wordt het concurrentie- en innovatieve vermogen van de Europese Defensie technologische en industriële basis (EDTIB) vergroot. Ook moet dit bijdragen aan een sterker gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid (GVDB) en de strategische autonomie van de EU. In deze serie EDF-blogs gaan wij hier verder op in.

Het EDF treedt in 2021 in werking en duurt tot 2027. De Europese  Commissie heeft in 2018 ingezet op een fonds van € 13 miljard. Het Europese Parlement en de Lidstaten zullen dit jaar, als onderdeel van de EU begroting 2021-2027  (het zgn. Meerjarig Financieel  Kader) de definitieve EDF-begroting vaststellen. Momenteel werken de Nederlandse overheid en het bedrijfsleven aan de positionering van het Nederlandse bedrijfsleven voor dit EDF. In volgende blogs wordt dieper op het EDF ingegaan.

De proefprogramma’s van het EDF

Er zijn twee EDF-proefprogramma’s. Met de Preparatory Action on Defence Research (PADR) met € 90 M heeft de Commissie in 2017, 2018 en 2019 enkele projecten opgestart. Nederland neemt deel aan enkele projecten. De gunning op de call voor 2019 wordt voor de zomer 2020 verwacht. Op PADR wordt in een separate blog ingegaan.

Het andere proefprogramma, het European Defence Industrial Development Programme (EDIDP), bestaat uit twee delen. Voor het jaar 2019 is € 251 M beschikbaar. Ook voor de zomer 2020 worden de gunningen publiek gemaakt; ik verwacht dat een tiental Nederlandse bedrijven is betrokken. Ook EDIDP2019 wordt in een separate blog beschreven.

Het European Defence Industrial Development Programme (EDIDP)

Het andere deel staat centraal in deze blog: het EDIDP2020, dat recent is gepubliceerd.[1] In het verzoek voor projectvoorstellen (call for proposals)  worden 24 onderwerpen genoemd. Om met succes te kunnen inschrijven moet worden samengewerkt met ten minste twee partijen uit twee andere EU-landen. Als het gaat om een projectidee voor een prototype of verdere ontwikkeling, moet dit worden gesteund door minimaal twee lidstaten. Het totale beschikbare budget van de EC voor nieuwe  voorstellen EDIDP2020 is ruim € 163 miljoen. Voorstellen kunnen worden ingediend tot 1 december 2020 bij de Europese Commissie .

De toegekende subsidie is afhankelijk van het type activiteit. Zo kan de EC voor studies, ontwerpen, testen, kwalificatie, certificatie en ontwikkeling van technologie of middelen 100% van de subsidiabele kosten vergoeden. Dat komt onder meer doordat voor deelname door het MKB en MIDCAP extra bonuspercentages worden toegekend. Deze percentages worden verder toegelicht in het calls for proposals. De site van de RVO biedt een handig overzicht voor de bijzonderheden van EDIDP2020.[2] Niet alle kosten worden door de Europese Commissie vergoed. Bij de Nederlandse regering kan financiële steun worden gevraagd voor een deel dat niet wordt vergoed.

Samenwerken sleutel tot succes

Voor de projecten waaraan de EC een financiële bijdrage levert,  is naast betrokkenheid van Defensie samenwerking nodig tussen bedrijven, kennisinstellingen en universiteiten, in Nederland als daarbuiten. Om daarbij te ondersteunen heeft de regering een bijzonder vertegenwoordiger (BV) Europese Defensie Samenwerking (EDS) aangesteld, de oud-commandant der Strijdkrachten generaal b.d. Tom Middendorp.

Er is een interdepartementale coördinatiegroep (ICG) EDS ingesteld, waaraan vijf ministeries , de BV en directeur NIDV (namens het Nederlandse bedrijfsleven en kennisinstellingen, ) deelnemen. Daarin worden zaken afgestemd als cofinanciering, de projecten die Nederland wil steunen, landen en industrieën waarmee kan worden samengewerkt, hoe het zit met deelname van niet-Europese landen en exportbeleid.

In volgende blogs komen aan de orde: PADR, EDIDP2019, wat kan worden gefinancierd?, exportbeleid, en mogelijk gastblogs van de BV EDS en vertegenwoordigers van de ICG EDS. Ook het gerelateerde Permanent Structured Cooperation (PESCO) komt aan de orde.

EDIDP2020 biedt het Nederlandse bedrijfsleven kansen. Het is aan u deze te verzilveren.

Ron Nulkes, directeur NIDV.

 

[1] https://www.nidv.nl/nieuws/tweede-ronde-voor-europese-defensie-industrie-subsidies-geopend/

[2] https://www.rvo.nl/sites/default/files/2020/04/Wegwijzer_European_Defence_Industrial_Development_Programme_edidp.pdf