Op 23 maart 2020 is de tweede call geopend in het European Defence Industrial Development Programme (EDIDP). Deze biedt uitstekende kansen voor subsidie voor industrieel gedreven projecten en internationale samenwerking in een groot aantal technologiegebieden, die relevant zijn voor defensie.

Aanleiding

De Europese Commissie (EC) start in 2021 met het European Defence Fund (EDF), een programma gericht op het versterken van de Europese defensie-industrie. De EC en de lidstaten willen dit bereiken door projecten te subsidiëren die zich richten op onderzoek en ontwikkeling van nieuwe defensietechnologie. Om deel te kunnen nemen moet u samenwerken in internationaal verband op vraagstukken die worden voorgeschreven in werkprogramma’s.

Voorafgaand aan dit EDF heeft de EC een aantal voorbereidende calls uitgezet, zodat zowel de EC, kennisinstellingen als de industrie ervaring kan opdoen met Europese defensieprojecten. Een deel van deze projecten richt zich op onderzoek, een ander deel van deze projecten richt zich op ontwikkeling van defensie-technologie.
In het voorbereidende deel dat zich richt op de ontwikkeling van defensietechnologie is het European Defence Industrial Development Programme (EDIDP) opgezet. Daarvan is op 23 maart de tweede call geopend.

Kansen in EDIDP

Het EDIDP is een programma dat projecten vraagt die relatief dicht op de markt zitten en waaraan Europese defensieorganisaties behoefte hebben. In het werkprogramma worden 24 onderwerpen genoemd, verdeeld over 12 deelgebieden. Als u wilt deelnemen moet u rekening houden met:

 • U moet internationaal samenwerken: minstens 3 partijen uit 3 EU landen.
 • Samenwerking met partijen buiten de EU is niet voorzien.
 • U heeft steun nodig voor uw projectidee van minstens 2 Europese ministeries van Defensie.
 • U krijgt een deel van de kosten vergoed door de EC. Van het deel dat niet wordt gefinancierd door de EC, kan een beroep worden gedaan op de nationale overheid, die dit verzoek zal beoordelen.
 • Aanvullende eisen zijn terug te vinden in het werkprogramma.

Het totale beschikbare budget van de EC is € 254 miljoen en voorstellen kunnen worden ingediend tot 1 december 2020. De toegekende subsidiepercentages zijn afhankelijk van het type activiteit dat wordt uitgevoerd. Deze percentages worden verder toegelicht in het werkprogramma.

Betrokkenheid van de overheid

Bij de projectvoorstellen in het EDIDP heeft een consortium de steun nodig van minstens twee Europese ministeries van Defensie en mogelijk wilt u financiële steun vragen aan de nationale overheid voor het deel dat niet wordt vergoed door de EC. Als u betrokken bent bij een projectvoorstel en u wilt deze vragen voorleggen aan de overheid, kunt u een e-mail sturen naar Lissy Mayer (NIDV, l.mayer@nidv.eu) of Paul Kruis (RVO, paul.kruis@rvo.nl). Zij zorgen dat uw verzoek wordt voorgelegd aan de juiste persoon binnen de overheid.

Daarvoor hebben ze de volgende informatie nodig:

 1. Indiener (organisatie, naam, mailadres, tel. nr);
 2. Verwijzing naar het onderwerp in het EDIDP-werkprogramma, inclusief projectnaam;
 3. Korte beschrijving inhoud voorstel (3 tot 5 pagina’s);
 4. Namen betrokken andere organisaties in Nederland;
 5. Namen van betrokken organisaties buiten Nederland;
 6. Standpunt steun van buitenlandse overheden t.a.v deze kandidaten, met evt. financieringsinzet;
 7. andere betrokken landen;
 8. Deadline besluitvorming deelname aan consortium;
 9. Concreet verzoek aan de overheid (steun van Nederlandse ministerie van Defensie voor projectidee, met eventuele aanvraag cofinanciering);
 10. Expliciete verklaring dat uw verzoek kan worden geëvalueerd door de overheid;
 11. Het EDIDP is bedoeld voor EU bedrijven. Alleen bij uitzondering en onder strikte voorwaarden kunnen bedrijven in (potentiële ) eigendom en onder zeggenschap van een entiteit in een derde land (“derde landen/niet EU zeggenschap) mee doen (zie o.a. art 7.4 van de EDIDP verordening). Om die reden dient u dan ook verklaring van eigendom, informatie over zeggenschap, aandeelhouders en bedrijfsstructuur te overleggen (zie als voorbeeld Bijlage 5.1 bij ABDO);

Uw verzoek aan de nationale overheid moet uiterlijk drie weken na verzending van dit bericht op één van bovengenoemde emailadressen worden ingediend, zodat er tijdig een antwoord kan worden gegeven.

Indien verschillende Nederlandse bedrijven en/of kennisinstellingen deelnemen aan hetzelfde project, kan met één document worden volstaan.

Vanzelfsprekend bent u zelf gehouden de reactie op de call EDIDP2020 tijdig in te dienen bij de EC.

Als u prijsstelt op ondersteuning in dit traject of bij de vorming van een consortium dan kunt u dat kenbaar maken bij ondergetekende.

Europadag

Op woensdag 8 april wordt de derde Europadag georganiseerd door de NIDV. Deze dag zal ingaan op de ontwikkelingen en de stand van zaken rondom het EDIDP en het EDF. Gezien de coronacrisis wordt bezien hoe deze bijeenkomst plaatsvindt. Meer informatie vindt u op www.nidv.eu.

Met vriendelijke groet,

Namens NIDV                          mr. Ron C. Nulkes, directeur

Namens RVO                           ir. Paul Kruis, Nederlands POC Veiligheid

 

Meer informatie over de calls kunt u hier en hier vinden.