+31 (0) 70 3644807

Search

Cyberweerbaarheid

In dit deel van de Nidv-website vindt u informatie over Cyberweerbaarheid met betrekking tot de DVI in het algemeen en het project Cyberweerbaarheid NIDV (CW-NIDV) in het bijzonder.

Tevens worden hier berichten getoond van het Digital Trust Centre (DTC) van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (MinEZK).

Een deel van de informatie is alleen toegankelijk na inloggen op mijnnidv (rechtsboven).  Vertegenwoordigers van NIDV-deelnemers hebben (of kunnen aanvragen) een mijnnidv account.  Voor anderen bestaat de mogelijkheid om, na goedkeuring van D-NIDV, toegang te krijgen tot dit besloten deel van www.nidv.eu. Aanvragen bij office@nidv.eu.

Informatie m.b.t. het project CW-NIDV:

Harry de groot via h.degroot@nidv.eu (Business Development Manager NIDV)

Rob van Dort via rob.vandort@nidv.eu (project manager Cyberweerbaarheid)

Project Cyberweerbaarheid

De Nederlandse DVI heeft een belangrijke rol in de ondersteuning van de Nederlandse Defensie, haar internationale partners (w.o. NAVO) en de Openbare Orde en Veiligheidssector (OOV-sector).

 • Een hoge cyberweerbaarheid in deze bedrijven is zowel van cruciaal belang voor die bedrijven als voor de afnemers in Defensie en de OOV-sector.
 • Het project richt zich op verbetering van de cyberweerbaarheid van de DVI als geheel, te beginnen met ABDO-bedrijven die betrokken zijn bij producten en diensten waarbij met Departementaal Vertrouwelijk (DepV) of Staatsgeheim (STG) gerubriceerde informatie gewerkt wordt. Dit wordt bereikt door deze en potentiële ABDO-bedrijven met hulp van Nederlandse cybersecurity organisaties, bedrijven en professionals op het in ABDO 2017 e.v. (vanaf 1-11-2019 ABDO 2019) geëiste cybersecurity niveau te brengen en te houden.
 • Het project is door MinEZK aangemerkt als innovatief omdat in het plan de belangen van een aantal partijen, uit zowel Defensie als industrie, cybervraag en –aanbod, worden gediend.
 • Het project is opgenomen in de Defensie Cyber Strategie 2018 bij innovatie (pag.18)
 • Het project is mogelijk gemaakt door een DTC subsidie van MinEZK. De looptijd is van juni 2018 tot juni 2021.

Activiteiten in het project CW-NIDV

 • Inventarisatie van betrouwbare Nederlandse cybersecurity organisaties, bedrijven en professionals die zowel kwalitatief, op basis van bepaalde capaciteiten, als op basis van bedrijfsorganisatie, zeggenschap en integriteit, (kunnen) voldoen aan de normen die worden gesteld in ABDO 2019. Deze bedrijven kunnen worden opgenomen in een Register. Met deze bedrijven wordt tevens overlegd over de voor- en nadelen van opname in het Register en de consequenties van vrijwillig voldoen aan ABDO 2019 en VGB screening personeel.
 • Opstellen en onderhouden van bovengenoemd Register, inclusief per bedrijf de mate waarin wordt voldaan aan ABDO 2019. In dit Register worden zowel NIDV deelnemers als niet-NIDV deelnemers opgenomen.
 • Overleg met MIVD over mogelijke aanpassing van regelgeving zodat ABDO 2019 autorisatie (na audit MIVD) op aanvraag van Nederlandse bedrijven mogelijk wordt, ongeacht of er sprake is van een Defensiecontract of -aanbesteding waarin dit is voorgeschreven.
 • Communicatie met Nederlandse ABDO bedrijven en overige niet-ABDO DVI bedrijven over het Register en de voordelen die deze bedrijven kunnen hebben bij het inroepen van capabele en betrouwbare hulp uit het Register voor het verhogen van hun cyberweerbaarheid en indien nodig voor het (blijven) voldoen aan ABDO 2019. Inventarisatie van deze bedrijven gebeurt samen met o.a. Defensie, MinEZK en de OOV-sector.
 • Communicatie met potentiële ABDO bedrijven over het snel kunnen voldoen aan de ABDO regelgeving (met goedkeuring door MIVD) zodat zij kunnen meedingen met Nederlandse en/of buitenlandse en/of NAVO tenders waarop ABDO 2019 of vergelijkbare buitenlandse regelgeving van toepassing is.
 • Organiseren van symposia en kennissessies met de Nederlandse DVI en Defensie over ontwikkelingen o.g.v. cyberdreiging, -ontwikkelingen, etc.
 • Haalbaarheidsstudie naar de mogelijkheid en opzet van een “Nederlandse Trusted ABDO Cloud (NTAC)” t.b.v. het MKB. Een dergelijke Cloud die voldoet aan de ABDO cyber vereisten kan m.n. het Nederlandse MKB helpen om defensieopdrachten te winnen. Gebruik van een NTAC verhoogt de reactiesnelheid, verlaagt de cyberrisico’s, kosten en financiële risico’s voor de Nederlandse DVI/MKB.  De opzet van deze NTAC is herbruikbaar voor andere sectoren die extra cyberveiligheid wensen.
 • Website (deel van www.nidv.eu) met daarin o.m. het Register, berichten van het DTC en nieuwsbrieven.
 • Afstemming met andere DTC projecten en MIVD, AIVD, NCTV, NCSC, NCIA, etc.

Project partners

Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIDV)

Digital Trust Center

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Defensie Materieel Organisatie (DMO)

Ministerie van Defensie

Nationaal Cyber Security Centrum

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Nationale Politie

 

Cyberveilig Nederland