Defensie moet sneller, beter en effectiever optreden. Daarvoor is betrouwbare, veilige en snelle communicatie tussen alle (mobiele) platformen van de krijgsmacht onmisbaar. Dit programma, Foxtrot, is één van de grootste projecten voor Defensie in de komende jaren. De publicatie van de A-brief, gelijktijdig met het eerste project (B-brief Militaire transmissie brengt deze ambitie dichterbij. Met deze leeswijzer helpen we Defensie en de sector in bekendheid van behoefte en Nederlandse bijdrages.

Download direct:

De Kamerbrief DMP-A Programma Foxtrot

B-brief project Militaire Transmissie Bouwblok (MTBB)

Waarom Foxtrot?

Ken uw vijand. Defensie moet “Informatiegestuurd Optreden” (IGO) om niet blind te zijn in moderne conflicten, en slimmer samen optrekken in Multi Domain Operations (MDO) om die conflicten te winnen. Daarvoor zijn communicatiemiddelen nodig, die sensoren en slagkracht verbinden in verschillende omstandigheden. Ervaring uit Afghanistan heeft geleerd dat dit niet vanzelfsprekend is. Foxtrot voert de komende jaren noodzakelijke modernisering door te voeren waarbij de grondslag wordt gelegd voor IGO en MDO.

Leeswijzer: sporen, spiralen, bouwblokken

De schaal van het werk betekent dat Foxtrot een unieke aanpak krijgt:

“Alle grote eenheden van de landmacht, de bataljons van het Korps Mariniers, het Defensie Helikopter Commando (DHC) en de militaire politie-eenheden van de marechaussee zijn bij Foxtrot betrokken. Circa 8.000 voertuigen, 3.500 militairen, 135 vaartuigen en 170 vliegtuigen en helikopters krijgen de nieuwe communicatiemiddelen.”

Om al deze eenheden inzetbaar te houden is Foxtrot niet alleen verdeeld in individuele blokken (projecten) in sporen (voor modernisering en continuïteit), maar volgt elk blok een spiraal van versies en deelopleveringen. De Tweede Kamer kan nu het eerste blok, Militaire transmissie, behandelen.

Is uw kennis toepasbaar in “modernisering en vervanging van de tactische IT-infrastructuur-middelen (waaronder militaire radio’s, interne voertuignetwerken en intercom-systemen, command & control applicaties)”? Dan omvat Foxtrot (deel)projecten voor uw specialisme. Een uitdaging die voor een groot deel bij de markt zal komen te liggen.

Wat staat er in de Kamerbrieven?

Building Blocks Foxtrot

Met de publicatie van de B-brief zijn de keuzes voor de kavels van het programma bekend. De core en ELIAS-suite zal Defensie zelf ontwikkelen met ondersteuning vanuit de markt. De grootste blokken daarnaast zijn de Platform Infrastructuur, Militaire en Civiele transmissie en PNT (positiebepaling, navigatie en timing.)

Naast technologieontwikkeling is het fysieke werk een grote uitdaging. Om de druk op de inzetbaarheid van eenheden minimaal te houden is besloten om in ‘force packages’ te werken waarbij eenheid voor eenheid zal worden geüpgraded met de nieuwe systemen. Dit zorgt er echter wel voor dat vanaf het begin een groot aantal verschillende voertuigen zal moeten worden aangepast.

A-brief behoeftestelling programma Foxtrot

Het Foxtrot-programma richt zich op de modernisering en vervanging van de tactische IT-infrastructuur-middelen (waaronder militaire radio’s, interne voertuignetwerken en intercom-systemen, command & control applicaties.) Om de onderlinge verbondenheid van de onderliggende bouwblokken (projecten) van Foxtrot te benadrukken en de beschikbare capaciteit voor het project zo efficiënt mogelijk in te zetten, stuurt Defensie, ter vervanging van acht losse DMP A-brieven, één integrale programmabrief naar de Kamer.

Het programma omvat meerdere bouwblokken of projecten en kent twee sporen:
(1) modernisering en (2) continuïteit.

 1. De modernisering behelst als eerste stap het verbeteren van de connectiviteit tussen de verschillende platformen (voertuigen, vaartuigen, vliegtuigen en uitgestegen militairen), evenals het moderniseren van de IT-platforminfrastructuur.
 2. Het programma omvat daarnaast een continuïteitsspoor om operaties te kunnen voortzetten tot het moment dat militaire eenheden van nieuwe middelen uit het moderniseringsspoor worden voorzien.

Het spoor modernisering bestaat uit vier fysieke bouwblokken en drie diensten:

 1. Militaire Transmissie Bouwblok (MTBB): voor de modernisering van de
  huidige militaire radio’s (software defined combat net radios)
 2. Civiele Transmissie Bouwblok (CTBB): als aanvulling op het MTBB worden civiele communicatietechnologieën gebruikt waaronder 4G/5G, WiFi en
  satellietcommunicatie. Door de combinatie van MTBB en CTBB ontstaat de mogelijkheid om onder alle omstandigheden connected te zijn en te opereren;
 3. Platform IT-infrastructuur (PI/C2LAN): dit bouwblok verbindt de hierboven genoemde transmissie bouwblokken met de gebruikersapplicaties (Command & Control Local Area Network: C2LAN)
 4. Verzameling van kleinere bouwblokken: dit betreft onder andere software-integratie in een C2-besturingssysteem (tactical core) waarop applicaties draaien, bijvoorbeeld het battlefield management system (BMS) dat al bij de krijgsmacht in gebruik is. Deze applicaties worden gebruikt om specifieke tactische doelen en missies te ondersteunen.
 5. Systeemontwikkeling en systeemintegratie: diensten en activiteiten voor het geïntegreerd en werkend opleveren van alle Foxtrot-bouwblokken aan de gebruiker
 6. Platformintegratie: diensten en activiteiten om elk platform voor te bereiden op de inbouw van de Foxtrot-bouwblokken en daarna seriematige installatie
 7. Logistiek, opleiding & training en ondersteuning: diensten en activiteiten voor de invoering (opleiding & training) en instandhouding (onderhoud, reservedelenvoorziening en IT-ondersteuningsdiensten)

Foxtrot omvat vier bouwblokken in het spoor continuïteit:

 1. SOF TACTICAL C4I Network voor de eenheden van het Special Operations Command (SOCOM): dit beoogt de command & control ondersteuning van SOCOM te waarborgen en daarmee de tactische informatievoorziening te verbeteren.
 2. Levensduurverlenging NIMCIS voor eenheden van het Korps Mariniers en interoperabiliteit met de Britse Royal Marines: dit beoogt verbindings-continuïteit met de huidige militaire radio’s te verlengen tot 2030, voor zowel spraak als data.
 3. Vervanging HF-radiosystemen, voor de krijgsmachtbrede vervanging van de bestaande High Frequency communicatiemiddelen voor statisch en ontplooid optreden: dit betreft onder meer de HF7000 radio voor de lange afstand, die het einde van de technische levensduur heeft bereikt.
 4. Vervanging grond-lucht radio’s: om de PRC152 en PRC117 radio’s aan het einde van de technische levensduur te vervangen.

B-brief project Militaire Transmissie Bouwblok (MTBB)

De militaire radio’s (combat net radios) worden bij L3Harris aangekocht in de VS via Foreign Military Sales (FMS). Dit project bestaat uit de aanschaf van de radio’s, bijbehorende software, waveforms, gerelateerde randapparatuur en systeem integratie services. Het Commisariaat Militaire Productie is momenteel bezig met de leverancier om een IP-plan op te stellen.

Verwervingsstrategie en samenwerking met defensie-industrie

Defensie kiest voor een ‘best of breed’-strategie waarbij de meest geschikte COTS/MOTS-(deel)systemen worden verworven uit de markt. Defensie zal in eigen regie, versterkt met de kennis en kunde van marktpartijen, de integratie van deze (deel)systemen en softwareoplossingen realiseren. Hiermee wordt de afhankelijkheid van een enkele leverancier gereduceerd en ontstaat een meer transparante oplossing en flexibiliteit om Foxtrot op lange termijn operationeel relevant te houden.

Vooruitblik

Foxtrot wordt uitgevoerd tussen 2020 en 2034. Vanaf 2026 verwacht Defensie de eerste platformen van Spiral 0 van moderne verbindingsmiddelen en IT-platform-infrastructuur te voorzien, te beginnen met de force packages binnen de 43e Gemechaniseerde Brigade.

Het programma wordt per spiral in een aantal bouwblokken of deelprojecten uitgevoerd. De twee grote bouwblokken Militaire Transmissie Bouwblok (MTBB) en Platform IT-infrastructuur (PI/C2LAN) kennen ieder een budget boven de mandaatgrens van € 250 miljoen. De Kamer ontvangt tegelijkertijd met deze DMP-A programmabrief de B-brief van het MTBB, en in 2024 de B-brief van het tweede niet-gemandateerde bouwblok Platforminfrastructuur.

De twee deelprojecten Civiele Transmissie Bouwblok (CTBB) en Platformintegratie vallen onder de mandateringsgrens van het Defensie Materieelproces. De kleinere bouwblokken en diensten vallen afzonderlijk onder de DMP-grens. Defensie is voornemens over de voortgang van deze bij de spirals behorende projecten te rapporteren in het projectblad Foxtrot in het DPO.

Laatste nieuws