De staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, mw. Mona Keijzer, heeft de Tweede Kamer de Visie op de toekomst van de industrie in Nederland” aangeboden. Voor onder meer de defensie-industrie wordt hiermee een lange-termijn perspectief geschetst. Volgens het kabinet moet meer worden samengewerkt in Europa, waarbij het belang voor de defensie-industrie van samenwerking met de trans-Atlantische partners belangrijk blijft.

Investeringen in de groeimarkten van de toekomst zijn nodig om de industrie ook op lange termijn te laten groeien, waarbij het belang wordt ingezien om een positie te creëren vanuit het oogpunt van publieke belangen of vanuit nationale veiligheid. Daarnaast vindt het kabinet dat Nederland en Europa naast een offensieve industriestrategie ook de economische en maatschappelijke belangen moet beschermen tegen ongewenste invloed of oneerlijke concurrentie van buiten Europa.

Digitalisering en duurzaamheid essentieel op wereldmarkt

Het kabinet ziet in dat de Nederlandse industrie, om te kunnen blijven concurreren op de wereldmarkt, innovatief en hoog productief moet zijn en moet inspelen op de twee dominante trends van dit moment: digitalisering en verduurzaming. Het wil dan ook verder gaan werken aan een internationaal concurrerend investeringsklimaat, waardoor Nederland een aantrekkelijke locatie is om te innoveren én om te produceren, voor het mkb en voor grote bedrijven.

Met de focus op de defensiesector stelt de kamerbrief: “Nederland zet zich in voor een beter level playing field door actief Europese samenwerkingsverbanden te stimuleren. Zo draagt het industriële participatiebeleid, naast een versterking van de Defensie technologische industriële basis bij aan het internationaal positioneren van de Nederlandse defensie technologische en industriële basis en een meer level playing field door het openbreken van gesloten toeleveranciersketens. Ook is Nederland nauw betrokken bij de vormgeving van bijvoorbeeld het Europees Defensie Fonds (EDF), zodat Nederlandse (mkb) bedrijven een bijdrage kunnen leveren aan de samenwerking op Europees niveau.

Op basis van de markt- en kennispositie van de Nederlandse defensie-industrie op de internationale defensie markt wil Nederland op termijn bij de top 10 van Europese landen behoren ten aanzien van de toegekende middelen uit het EDF. Dit vraagt om een gestructureerde en afgestemde nationale inzet en strategie op Europese ontwikkelprogramma’s voor defensiecapaciteiten. EZK en Defensie hebben daarom een high level Interdepartementale Coördinatiegroep (ICG) ingesteld voor bovengenoemde en gerelateerde Europese defensieprogramma’s. Onderdeel van de versterking van de coördinatie is een Bijzonder Vertegenwoordiger om de belangen van het Nederlandse defensie gerelateerde bedrijfsleven binnen dergelijke programma’s goed te behartigen.”

Defensiesector staat onder druk, maar kansen zijn aanwezig

Bij de kamerbrief is een sterkte- en zwakteanalyse (SWOT) naar de strategische waardeketens opgenomen, opgesteld door KPMG. Over de defensiesector concludeert KPMG: “Het belang van defensie neemt toe door de oplopende geopolitieke spanningen en de terugtrekking van de VS. De sector staat o.a. onder druk door toenemende internationale consolidatie, beperkte schaal in Nederland en mogelijk door protectionisme vanuit EU-landen, die vaker gebruik lijken te maken van artikel 346 VWEU. Kansen zijn er voor de hoogwaardige technologische kennisindustrie. Voorbeelden zijn sensor- en radartechnologie, scheepsbouw (Damen), maar ook ruimtevaarttechnologie. Een zekere kritieke omvang van de industrie is nodig om afbrokkeling te voorkomen. Dit is tevens van belang voor ambities om als Nederland deels zelfvoorzienend te zijn.”

Defensiesector van belang voor strategische autonomie

Nogmaals erkent het kabinet het bijzondere karakter van de defensiesector, waarvoor maatwerk nodig is. Op deze markt is binnen Europa geen level playing field. Ook is de sector van belang voor het behoud van strategische autonomie op het niveau van de soevereine lidstaat. Het verder implementeren van de Defensie Industrie Strategie (DIS) juicht de NIDV dan ook van harte toe.

De NIDV ziet ook kansen in andere strategische waardeketens die het KPMG-rapport beschrijft, zoals ruimtevaart, artificial intelligence, cyber, quantumtechnologie en ruimtevaart.

Defensie in veel ecosystemen vertegenwoordigd

Het kabinet wil onderzoeks- en innovatie-ecosystemen versterken en nieuwe toonaangevende ecosystemen stimuleren, zo schrijft zij de Tweede Kamer. Ook in deze brief spelen sleuteltechnologieën en oplossingen van maatschappelijke uitdagingen een rol. In veel van deze ecosystemen, zoals maritiem, luchtvaart, automotive en cyber, speelt de defensiesector neemt de defensiesector een cruciale plaats in.

Kabinet investeert verder in start- en scale-ups

Met een investering van €250 miljoen door het kabinet en eenzelfde bedrag door Invest-NL wordt geïnvesteerd in start- en scale-ups, zo blijkt uit een persbericht van het ministerie van EZK. Met deze € 500 miljoen laat het kabinet zien dat zij wil investeren in de toekomst van ons land.

De defensiesector stimuleert start- en scale-ups actief om aansluiting te zoeken. Zo is een dertigtal start- en scale-ups aanwezig op de NEDS2020 Digital. Zij zijn geïnteresseerd om met de publieke veiligheidsorganisaties zaken te doen of om aansluiting te vinden binnen de defensiesector. Hun aanwezigheid op de NEDS2020 Digital is mede mogelijk gemaakt door de ministeries van Defensie en van Economische Zaken.

Aankomende evenementen

Laatste nieuws

Nieuws: 25-09-2023

Discussies en contactmomenten tijdens Nederland-Zweden Innovation Days

Op 20, 21 en 22 september vonden de NL/ZWE Industry & Innovation days plaats, dit keer in Nederland (Den Haag). Dit evenement vindt jaarlijks plaats op basis van de in 2019 getekende MOU tussen NIDV en haar Zweedse counterpart SOFF. Dit jaar was het thema ‘Raising production and Supply chain resilience’. Als gastheer voor het VIP onderdeel van het programma op woensdagmiddag trad op Ambassadeur Johannes Oljelund. Op donderdag waren er paneldiscussies en matchmaking tussen de NL en ZWE industrie. Het event werd op vrijdag afgesloten met bedrijfsbezoeken aan de firma Robin Radar en kennisinstituut TNO Ypenburg.  
Internationaal|NIDV nieuws

Nieuws: 15-09-2023

Terugblik: kennis, productie, en overheid op DSEI

De Defence and Security Equipment International (DSEI) van 12 tot 15 september is vandaag succesvol afgerond. Het gezamenlijk paviljoen van ministeries, bedrijfsleven en kennisinstellingen was de hele week de spil van de Nederlandse aanwezigheid. Een bijzonder visitekaartje voor de kwaliteiten van de Nederlandse aanpak was Zr. Ms. De Ruyter aan de wal.
Handel en export|Algemeen

Nieuws: 13-09-2023

Masterclass Europees Defensiefonds: de stap van óf naar hoe

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en NIDV organiseerden 12 september een masterclass voor het Europees Defensiefonds (EDF) op de Frederikkazerne in Den Haag. Bijna 50 vertegenwoordigers van bedrijven en kennisinstellingen maakten een verdiepingsslag in dit programma voor een Europese defensiekennisbasis.
NIKAG|Europees Defensie Fonds|NIDV nieuws