Artificiële Intelligentie (AI) heeft zich ontwikkeld tot een systeemtechnologie die tal van andere innovaties mogelijk maakt. Bedrijven zien kansen met AI-toepassing en in maatschappelijke missies levert AI-technologie een centrale bijdrage aan oplossingen. De NIDV maakt zich, na eerdere gesprekken, op voor een rondetafelgesprek met Defensie, AINed en andere betrokken partijen. 

De NIDV heeft al kennisgemaakt met de betrokken partijen en deelgenomen aan twee gesprekken, waarvan één in Gilze Rijen op 9 september 2021 en de andere op 16 maart in Groningen. Hier zijn onderwerpen besproken zoals de uitdagingen van Defensie met betrekking tot de inzet van AI en Data Science voor onbemande autonome systemen en militaire besluitvorming voor C2 en inlichtingen. Ook zijn de kansen en mogelijkheden van AINed besproken.

De NIDV maakt zich nu op voor het vervolg van deze gesprekken. Tijdens het rondetafelgesprek op 26 april krijgt men de kans om ideeën te delen, versterken, aan te vullen en te pitchen voor een Defensie panel. Het doel hiervan is om de inzichten van betrokken partijen, defensie-uitdagingen en AINed-kansen bij elkaar te brengen en de eerste stap te zetten naar consortiumvorming en daadwerkelijke voorstellen. De uitdaging hier is ervoor te zorgen dat deze voorstellen zowel aansluiten bij de focusgebieden als duidelijke spin-off/spin-over naar andere sectoren hebben. Ideeën met voldoende draagvlak zullen geïntroduceerd worden bij andere sectoren om zo de gewenste verbreding te verkrijgen.

AINed

Het publiek-privaat meerjarenprogramma AiNed brengt Nederland in de kopgroep van AI-landen en levert een grote bijdrage aan de internationale concurrentiepositie van Nederland. Met een georkestreerde aanpak gaan meer bedrijven en publieke instellingen aan de slag met de ontwikkeling en toepassing van moderne AI-technologie.

Het programma is tot stand gekomen dankzij stakeholders, partners en deelnemers afkomstig uit het AI-netwerk en het ecosysteem van de Nederlandse AI Coalitie. Het Nationaal Groeifonds heeft aan fase 1 van het AiNed programma een budget van 276 miljoen euro toegekend.

Onderwerpen

De onderstaande onderwerpen zullen bij het rondetafelgesprek besproken worden:

 • Embedded AI
  Embedded AI behelst AI-technologie lokaal ingebed in kleinere of grotere systemen, zoals in auto’s en machines, en
  integreert robotica, sensortechnologie en embedded systems.
 • Hybride AI-systemen
  Hybride AI-systemen zijn ingericht als samenwerkingen tussen mensen en een AI-gebaseerd systeem. Zoals in
  beslissingsondersteuning in tal van toepassingsgebieden.
 • AI-bestuurde en AI–beheerde infrastructuren
  Bij het veilig besturen en beheren van vitale infrastructuren moet men, door de toenemende complexiteit, gebruik
  maken van data en AI technologie. Zoals in elektriciteitsnetwerken, waterhuishouding, spoorwegen,
  verkeerssystemen en het internet zelf.
 • AI voor de Nederlandse taal
  Ondanks dat er grote ontwikkelingen zijn geweest op het gebied van taal- en spraaktechnologie, bestaan er nog
  nauwelijks specifieke toepassingen voor het Nederlands. Oplossingen zijn nodig voor dialecten, jargon, straattaal en
  andere varianten op het standaard Nederlands
 • Personalisatie en privacybescherming
  Personalisatie is het afstemmen van een dienst, product of proces op het individu (of groep van individuen) die er
  gebruik van maakt. Het onderwerp staat veelal op gespannen voet met privacy en bescherming van
  persoonsgegevens.
 • Data delen
  Veel ontwikkelaars en partijen die AI-applicaties toepassen lopen tegen knelpunten aan bij de toegang tot data. Zoals
  waar en hoe zijn relevante data opgeslagen?