De rapporten over het EU Gemeenschappelijke Veiligheids- en Defensiebeleid (GVDB) van de Directie Internationaal Onderzoek en Beleidsevaluatie (IOB) verschenen op 27 augustus. De NIDV is blij met de erkenning die deze rapporten geeft aan de Europese veiligheidsarchitectuur en de noodzaak tot een sterke Europese Defensieindustrie. “De NIDV werkt reeds samen met overheidspartners om de Nederlandse industrie te positioneren voor Europese projecten, dit rapport onderschrijft het belang hiervan” aldus Ron Nulkes, directeur NIDV. “We zijn er echter nog niet, ondanks goede stappen blijft een whole-team-effort met de overheid essentieel om van een Europese DVI een succes van te maken.”

De directie IOB van het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft een evaluatie uitgevoerd van het Nederlandse GVDB-beleid in de periode 2016-2019. Deze evaluatie bestaat uit twee rapporten. Het eerste rapport, ‘Pragmatisme voorbij’, gaat in op het Nederlandse GVDB-beleid binnen de Europese  veiligheidsarchitectuur. Het tweede rapport, ‘De kloof gedicht?’, analyseert het Nederlandse beleid ten aanzien van militaire en civiele capaciteitenontwikkeling binnen de EU. In algemene zin wordt gesteld dat Nederland een lange termijnvisie ontbeert, die nodig is in zowel de Europese veiligheidsarchitectuur als in de relatie tot de NAVO. Gelet op de geopolitieke verschuivingen en versterkt door het coronavirus stelt minister Bijleveld in een reactie dat Europa en dus ook Nederland meer verantwoordelijkheid moet nemen voor veiligheid, waarbij snelle investeringen noodzakelijk zijn.

NIDV verwelkomt het rapport dat bijdraagt in de interdepartementale discussies, ook over defensieinvesteringen. In het 2e deel van het rapport wordt speciale aandacht besteed aan de kansen die het Europese Defensiefonds biedt. Het is duidelijk dat ook deze component alleen succesvol kan zijn in een hechte samenwerking tussen overheid, bedrijven en kennisinstellingen. De opgerichte Interdepartementale Coördinatie Groep Europese Defensiesamenwerking (ICGEDS), waarin de NIDV deelneemt namens onder andere bedrijven een kennisinstellingen, wordt gezien als een zeer bruikbaar middel. Ervaringen tot nu toe leren evenwel dat zowel aan overheidszijde als bij private partijen een cultuuromslag nodig is om de doelstelling uit de Defensie Industrie Strategie 2018 te behalen, te weten dat Nederland tot de tien best presterende EU lidstaten zal behoren. Dat zal de komende tijd van alle betrokkenen flexibiliteit en inzet vragen.

Meer informatie