Op 19 mei vond wederom het Gouden Driehoeks Beraad (GDB) onder co-voorzitterschap van Hans Hillen (vz NIDV) en GENM André Steur (Directeur Operationeel Beleid en Plannen (DOBP)) op locatie Hotel Huis ter Duin in Noordwijk aan Zee. Het betreft hier een jaarlijks overleg tussen de top van Defensie, MINEZK/CMP, kennisinstituten en de bij NIDV aangesloten industrie.
Uiteraard zijn hierbij de coronaregels nauwgezet in acht genomen.

Vorig jaar is onder meer gesproken over ‘Procesinnovatie’, ‘Duurzaamheid’ en ‘Aansprakelijkheden i.v.m. export van militair materieel, diensten en technologie’. Dit jaar is er voor een zelfde opzet gekozen met twee gespreksinleiders vanuit overheid en industrie voor een tweetal onderwerpen, t.w. ‘Van bezit naar gebruik’ en  ‘Europese en Nederlandse financiële instrumenten‘ .

Bij het onderwerp ‘Van bezit naar gebruik’ is een inleiding gehouden door Defensie/Bestuurstaf – Wendy Kwaks (Programmamanager Transitie) en dhr. Ron Nulkes (Directeur NIDV). Hierbij is uitgebreid stilgestaan bij de geboekte indrukwekkende vorderingen bij het thema Adaptieve Krijgsmacht. Met name bij  reeds bestaande samenwerking tussen Defensie en het bedrijfsleven is verder uitgediept met focus op de inzet van reservisten. Daarbij is in de afgelopen vier jaar veel voortgang geboekt. Ook Alternatieve contractvormen kwamen aan de orde waar het gaat om beschikbaarheid in plaats van bezit. Dit kan een impuls geven aan de samenwerking binnen de Gouden Driehoek. Verder zouden militaire organisaties meer kunnen denken in andere vormen van het garanderen van de ‘toegang tot’ capaciteiten dan door deze capaciteiten in eigendom te verwerven. Allerlei (meng)vormen van military / civil owned en military / civil operated zijn in beginsel denkbaar. Defensie zet met de adaptieve krijgsmacht grote stappen naar partnerschappen. Het fenomeen adaptieve krijgsmacht wordt overigens steeds beter herkenbaar. In de gevoerde discussie is ingegaan op de vraag is dan waar we staan met de implementatie hiervan en wat er nodig is om dit verder te implementeren.

Bij het onderwerp ‘Europese en Nederlandse financiële instrumenten’ is een inleiding gehouden door MINEZK / CMP – Dhr Jan Christiaan Dicke (Commissaris Militaire Productie) en NIDV – Dhr John Jansen (Senior Adviseur EU Affairs). Het betrof hier instrumenten waarmee Defensie haar capaciteiten kan verbeteren/uitbreiden door inschakeling van de NL Defensiesector. Op Europees niveau is het EDF een goed voorbeeld. Ook andere Europese en nationale instrumenten kwamen aan de orde, die ook openstaan voor de Defensiesector.

In de discussie bleek de hamvraag hoe Defensie en de Defensiesector elkaar door samenwerking kunnen versterken: meer en betere capaciteiten en hoger verdienvermogen. Van welke kunnen de partijen in de Gouden Driehoek / Ecosysteem gebruik maken?

Na afloop van het GDB volgden enkele dankwoorden van GENM André Steur aan Hans Hillen die het co-voorzitterschap van het GDB jarenlang op zich heeft genomen maar nu voor de laatste keer deelnam.

Aankomende evenementen

Laatste nieuws