Met de ontwikkelingen rondom de adaptieve krijgsmacht en de sterk veranderende arbeidsmarkt is Defensie gestart met het idee van een HR-ecosysteem. Met input uit praktijksessies met koplopers in dit gedachtengoed, onderzoeken naar de haalbaarheid en een scan van internationale ontwikkelingen is een eerste basis gelegd voor dit concept.

Tekst: Lucas Imlabla
Foto’s: Mediacentrum Defensie

Dit artikel komt uit het nieuwe NIDV-magazine dat nu online staat.

De koplopers in dit HR-ecosysteem hebben het startpunt in een missie en visie verwoord. Het HR-ecosysteem stimuleert de ontwikkeling van HR-ecosysteem komen organisaties bij elkaar die vanuit HR-perspectief en als partners samen willen werken om bij te dragen aan een veiliger Nederland.

De krijgsmacht van de toekomst vraagt om flexibele samenwerking met uiteenlopende partners. Door het aangaan van een innovatieve en duurzame samenwerking tussen partners binnen dit HR-ecosysteem wordt er geleerd wat wel en niet werkt. Op basis hiervan worden best practices opgebouwd.

Ontwikkeling

De wijze van samenwerking binnen het HR-ecosysteem is vernieuwend in de Nederlandse (arbeids)markt. Met behoud van dienstverband wordt personeel uitgewisseld tegen kostprijs. Daarom is vanuit Defensie een dedicated team opgesteld als eerste aanspreekpunt voor alle Defensieonderdelen en (potentiële) partners die personeel uit willen wisselen in het HR-ecosysteem.

Op basis van interesse, vraag-aanbod en intenties wordt in overleg met dit team gekeken welke mogelijke stappen gezet kunnen worden. Van aansluiten als partner in het HR-ecosysteem, begeleiden van uitwisselingen, tot en met evalueren en aanpassen van werkwijzen. Hiermee wordt een deel van de werkwijze gestandaardiseerd en is daarmee opschaalbaar voor alle partijen.

 

Zo is sinds maart 2021 het HR-ecosysteem-loket geïntroduceerd. Dit loket biedt ondersteuning vanaf het matchen tot en met de financiële afwikkeling. Het is een voorloper in vernieuwend werken binnen het publiek-private domein, waarbij Defensie via een open en transparant systeem vormgeeft aan de uitwisseling van personeel. Het streven is om het HR-ecosysteem-loket verder op te schalen.

De krijgsmacht van de toekomst vraagt om flexibele samen werking met uiteen­lopende partners.

Verklaring

De opgestelde Gemeenschappelijke Verklaring is het startpunt. Die luidt: “Wij als vertegenwoordigers van de organisaties die deelnemen aan de HR-ecocommunity zijn verbonden door twee gemeenschappelijke en urgente belangen. Ten eerste zien wij het beschermen van de nationale en internationale veiligheid als een belangrijke pijler van onze maatschappij. Die veiligheid staat steeds weer onder druk en dat vraagt een continue inspanning waar wij samen aan willen bijdragen.

Ten tweede zien we ons geconfronteerd met een dynamische arbeidsmarkt die ons noodzaakt om steeds weer nieuwe manieren te vinden om mensen aan ons te binden. Wij willen concrete acties nemen om mensen te benaderen, aan te nemen, te ontwikkelen en uit te wisselen, waardoor wij voldoende gemotiveerd en gekwalificeerd personeel krijgen en ons personeel zich kan blijven ontwikkelen en uitdagingen kan blijven vinden. Wij willen deze uitdaging samen aangaan, omdat we samen sterker zijn en van waarde kunnen zijn voor elkaar.

Door samen te werken in een HR-ecosysteem winnen we aan kennis en ervaring en bovenal aan personeelsadaptiviteit voor alle betrokken partijen. In eerste instantie ligt de focus op overeenkomstige en/of aanvullende arbeidsvraagstukken. Dit biedt de basis voor een constructieve samenwerking die we steeds verder gaan uitwerken. De samenwerking vraagt zowel van Defensie als deelnemende organisaties een investering. Het bieden van een infrastructuur in de vorm van een georganiseerd platform, gezamenlijke inspanning en financiering voor een gemeenschappelijk doel, zijn belangrijke voorwaarden voor de groei naar een duurzame samenwerking. Wij spreken uit dit met elkaar te gaan organiseren. Deze ervaringen zijn waardevol en moeten beschikbaar worden gesteld binnen de HR-ecocommunity en binnen Defensie.”

Intenties

Deze Gemeenschappelijke Verklaring is vanaf de start van het HR-ecosysteem leidend geweest voor organisaties om zich aan te sluiten. Door het ondertekenen hiervan verbinden organisaties zich met de onderstaande intenties aan het HR-ecosysteem.

  • Samen met Defensie dragen we bij aan een veiliger Nederland
  • We leren hoe wij als organisatie adaptiever kunnen worden
  • We dragen bij aan een vernieuwing van de arbeidsmarkt
  • We creëren individuele ontwikkelmogelijkheden
  • We investeren in een duurzame samenwerking
  • We leren en ontwikkelen hoe het HR-ecosysteem kan werken

Naast deze gezamenlijke intenties heeft iedere organisatie haar eigen motivatie en belang om actief onderdeel te worden van het HR-ecosysteem. Deze intenties worden van tevoren uitgesproken en met elkaar gedeeld om verrassingen te voorkomen. Zeker met organisaties die ook een commerciële relatie met Defensie (willen) onderhouden, is het van belang dit zuiver te doen.

Verschillende partijen zijn al aangesloten bij het HR-ecosysteem van Defensie.

De kwantitatieve en kwalitatieve uitdagingen op de arbeidsmarkt worden de komende jaren alleen maar groter. In een aantal vakgebieden is schaarste, kampen organisaties met vergrijzing en wil men medewerkers op vernieuwende wijzen binden en boeien. Daarnaast hebben bedrijven pieken en dalen in hun werkvoorraad wat invloed rondom de inzet van hun personeel heeft. Dit is niet anders bij Defensie.

Essentieel

Het HR-ecosysteem past goed in het nieuwe HR-model van Defensie waarin het belang van het hebben van externe netwerkcapaciteit als essentieel wordt gezien. Door het uitwisselen van personeel kunnen organisaties schaarse capaciteiten delen en van elkaar leren. Daarnaast krijgt personeel
zo de kans om hun werkervaring te verbreden, te verdiepen en talenten te ontwikkelen. Dat is in een notendop het idee achter duurzame personeels-samenwerking van Defensie met bedrijven: een ecosysteem van personeel.

Op 1 december 2021 wordt door NIDV een online deepdive-sessie over dit onderwerp georganiseerd. Een mooie mogelijkheid voor verdieping over de werking en de (on)mogelijkheden van het HR-ecosysteem.

Contact
E-mail: hr-ecosysteem@mindef.nl
www.hr-ecosysteem.nl