+31 (0) 70 3644807

Search

Persbericht: NIDV positief over het Missiegedreven Topsectoren en Innovatiebeleid

mei 1, 2019Nieuws

Vorige week heeft staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat Mona Keijzer aan de Tweede Kamer een inhoudelijke toelichting gegeven op het Missiegedreven Topsectoren en Innovatiebeleid. Het gaat hier onder meer over het thema Veiligheid en de daarbij behorende missies maar ook de aanpak voor sleuteltechnologieën.

 “Met missies zoals Maritieme Hightech voor een veilige zee en Cyberveiligheid kan Defensie beter aansluiting vinden bij de topsectoren die hierbij een belangrijke rol spelen”, aldus Ron Nulkes, directeur van de NIDV. Het gaat daarbij vooral om gericht te kiezen en te investeren op cruciale en vitale technologieën waardoor Nederland een te grote afhankelijkheid kan van (niet-Europese) tech-reuzen kan voorkomen.

Wat is het Missiegedreven Topsectoren en Innovatiebeleid?

Met het Missiegedreven Topsectoren en Innovatiebeleid wil het kabinet de innovatiekracht van de topsectoren gebruiken om grote maatschappelijke uitdagingen aan te pakken én de concurrentiekracht van ons land te versterken. Voor het thema Veiligheid zijn door de ministeries van Defensie en Justitie &Veiligheid daartoe een achttal missies opgesteld. Voor Defensie betreft het hier de missies Maritieme Hightech voor een veilige zee, Veiligheid in en vanuit de ruimte, Cyberveiligheid, Genetwerkt optreden op land en vanuit de lucht en Samen sneller innoveren voor een adaptieve krijgsmacht. Voor Justitie en Veiligheid gaat het om Data en Intelligence en ‘De Veiligheidsprofessional’. Samen hebben Defensie en J&V als missie ‘Integrale aanpak criminaliteit’ gekozen.

Onder aanvoering van de topsector High-Tech Systemen en Materialen (HTSM) wordt samen met bedrijven, departementen en kennisinstellingen hard gewerkt om concrete kennis en innovatieagenda’s (KIA) op te stellen. Deze KIA’s zullen voor 1 juli 2019 worden afgerond en hebben een looptijd van vier jaar (2020-2023).  

Kansen voor scale-ups en MKB

Voor de economische ontwikkeling zijn startups en scale-ups van groot belang. Op dit moment wordt binnen HTSM bijvoorbeeld gewerkt aan het opzetten van een investeringsfonds voor scale-ups. Binnen de intensivering voor innovatie is in het regeerakkoord € 7,5 miljoen vrijgemaakt voor kennisoverdracht door de toegepaste onderzoeksinstituten (TO2) richting het MKB. In maart 2019 zijn hiervoor werksessies gehouden met onder meer vertegenwoordigers van topsectoren. Daarmee zijn de geformuleerde missies voor de gehele NIDV-achterban bijzonder relevant volgens directeur NIDV Ron Nulkes.

Verdere invulling

De NIDV en haar achterban zijn in de aanloop actief betrokken geweest bij het formuleren van de missies. Naar aanleiding van de gehouden informatiebijeenkomsten zijn de benamingen en de inhoud van de diverse missies deels aangepast. De NIDV heeft per Defensiemissie aanspreekpunten aangewezen om verdere (inhoudelijke) ontwikkelingen te volgen en ook na te denken over benodigde cofinanciering via PPS initiatieven. Na afstemming met Defensie vindt in juni een volgende informatiebijeenkomst plaats, waarvoor in ieder geval de NIDV-achterban wordt uitgenodigd.

Governance en toedeling van middelen blijven nog wel onderwerp van overleg, aldus Nulkes. De NIDV ziet met dit kabinetsbeleid betere kansen ontstaan voor de defensie- en veiligheidsgerelateerde industrie en draagt actief bij om dit tot een succes te maken.

De kamerbrief vindt u hier

Archives

Categories